Länkar

Förteckningen innehåller länkar till olika organisationer etc. som kan ge mera information om skydd i arbete, rehabilitering och arbetshälsa. De länkar som åtminstone delvis innehåller information på svenska har utmärkts med (sv).

Jord- och skogsbruk
Agronet 
Farmit 
Finlands yrkesfiskarförbund (FYFF) (sv.) 
Forststyrelsen (sv.)
Jord- och skogsbruksministeriet (sv.)
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) 
ProAgria
Ruokatieto
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) (sv.) 
Trädgårdsförbundet

Facktidningar inom lantbrukssektorn
Koneviesti
Käytännön Maamies 
Landsbygdens Folk och LoA (sv.) 
Maaseudun Tulevaisuus 
Metsälehti
Pellervo (sv.)
Profi 

Skydd i arbete och hälsa
Arbetshälsoinstitutet (sv.)
Institutet för hälsa och välfärd (sv.)
Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (SPEK) (sv.)
Centret för hälsofrämjande 
Databank om arbetarskydd, Europeiska arbetsmiljöbyrån (sv.)
Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) (sv.) 
Orka arbeta-programmet (sv.)
Arbetarskyddscentralen (sv.)
Lääketietokeskus
Farm Safety 4 Just Kids (USA)
ILO-CIS-International Occupational Safety and Health Information Centre
International Ergonomics Association (IEA) 
National Institute for Farm Safety
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, USA)

Forskning och utbildning
Helsingfors universitet (sv.)
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten (sv.)
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) (sv.)
Skogsforskningsinstitutet (sv.)
Pellervon taloustutkimus (PTT) (sv.)
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet 
Finlands svenska 4 H (sv.) 
Tampereen teknillinen korkeakoulu - turvallisuustekniikka
Arbetarskyddsfonden (sv.) 
Arbetseffektivitetsföreningen (TTS)
Arbetshälsoinstitutet (sv.)
Great Plains Center for Agricultural Health (USA)
Landbrukshelsen (Norge)

Tillverkare och importörer av skyddsutrustning
Förbundet för företag i arbetarskyddsbranschen i Finland (STYL) (sv.)
AnsellPro
Arbesko Ab (sv.)
Dräger Oy (sv.)
Elfving Oy Ab
Famon Oy Ab
Karske Oy
Scott Health & Safety Oy
Sievin Jalkine Oy (sv.)
Suojalaite Oy
Suomen 3M
Urho Viljanmaa Oy, Jalas (sv.)

Arbetshälsa
Arbetshälsoinstitutet (sv.) 
Arbetarskyddscentralen (sv.)
Stiftelsen för Rehabilitering (sv.)
Databank om arbetarskydd, Europeiska arbetsmiljöbyrån (sv.)
Finska Förbundet för Sund Livsstil  (sv.)
Riksomfattande organisationer inom social- och hälsovården 
Institutet för hälsa och välfärd (sv.)
Forumet för välbefinnande i arbetet (sv.)
Tohtori.fi
Agronet
Föreningen för Mental Hälsa i Finland (sv.)
Stödpersonsnätverket på landsbygden (sv.)
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (sv.) 
Arbetseffektivitetsföreningen (TTS) 

Uppdaterad 27.06.2013