Tjänster

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) team för hälsofrämjande tjänster ger råd, information och utbildning i frågor som berör skydd i arbete och arbetshälsa inom jord- och skogsbruk. Teamet styr även användningen av de medel för skydd i arbete som erhålls via olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare (OFLA).

LPA:s verksamhet för skydd i arbete har som mål att förebygga och minska olycksfall och yrkessjukdomar hos lantbruksföretagare. Lantbruksföretagarna drabbas varje år av ca 6 000 olycksfall. Andelen allvarliga olycksfall, dvs. olycksfall som leder till nedsatt arbetsförmåga under minst 30 dagar, är oroväckande stor. Varje år konstateras också ca 500 nya fall av yrkessjukdom.

Vi strävar efter att ändra attityderna hos dem som utför arbete för egen räkning. Målet är att arbetsmetoderna ska bli både hälsosammare och tryggare. Vi vill vara en instans som är lätt att kontakta och som ger aktuell handledning i frågor om skydd i arbete.

I samband med föreläsningar, stugträffar och kurser för lantbrukare, fiskare och renskötare erbjuder vi praktisk information om hur faromomenten i arbetet kan minskas och arbetshälsan förbättras. Vid behov tar vi med oss en liten utställning om personlig skyddsutrustning i vilken ingår flera olika skyddsmodeller. Vi kommer gärna och berättar om skydd i arbete i lantbruket!

Uppdaterad 19.03.2013