Köptjänstförbindelser

En lantbruksföretagare som befinner sig i en utmanande situation kan ansöka om en köptjänstförbindelse på högst 500 euro från LPA för att skaffa experttjänster för behandling av utmattning eller depression eller i vissa fall ekonomiska eller juridiska experttjänster. Syftet med hjälpen är främst att lindra den psykiska bördan i utmanande situationer.

Vem kan få en köptjänstförbindelse?
LPA kan bevilja köptjänstförbindelser på rekommendation av en projektarbetare som är anställd vid LPA eller vid ett annat regionalt projekt. Alla lantbruksföretagare på en gård kan få en egen personlig köptjänstförbindelse, om den utmanande livssituationen kräver det. Under vissa förutsättningar är det även möjligt att bevilja en köptjänstförbindelse till en familjemedlem som hör till samma arbetsgemenskap som lantbruksföretagaren.

För vilka tjänster kan en förbindelse fås?
Syftet med köptjänstförbindelsen är att lantbruksföretagaren ska få hjälp som lindrar den belastning som den utmanande situationen medför. Med köptjänstförbindelsen kan lantbruksföretagaren skaffa experthjälp för psykiska, ekonomiska eller juridiska problem.

Experttjänster för behandling av utmattning eller depression kräver att företagaren själv bedömer att hjälp behövs. Om företagaren anser sig behöva hjälp till exempel på grund av överansträngning, depression, spänningstillstånd, irritation eller andra psykiska symtom kan en förbindelse beviljas. Även en nyligen inträffad kris eller någon annan situation som medför psykisk belastning kan vara grund för att få en förbindelse. Förbindelsen kan användas till exempel för besök hos en psykiater eller psykoterapeut.

Köptjänstförbindelser beviljas inte för kostnaderna för till exempel fysioterapi, massage eller läkarbesök. Avsikten med förbindelsen är att lantbruksföretagaren ska uppsöka experthjälp på grund av sina nuvarande problem att orka med sitt arbete.

Ekonomisk rådgivning är möjlig om företagarens problem med att orka har samband med svårigheter att få kontroll över ekonomin. Svårigheterna kan visa sig till exempel i en klar ökning av räkningar som är obetalda eller under indrivning eller utsökning, svårigheter att slutföra investeringar eller att få finansiering för ersättningsinvesteringar, brister i försäkringssituationen eller ogjorda anmälningar till myndigheterna. Ekonomisk rådgivning kan skaffas från privata företagare som har FO-nummer eller rådgivningsorganisationer.

Köptjänstförbindelsen kan inte användas till skatte- eller investeringsplanering. Det går inte heller att betala avbytarservice eller andra räkningar med förbindelsen. Avsikten med förbindelser är att lantbruksföretagaren ska uppsöka experthjälp på grund av sina nuvarande ekonomiska problem för att den psykiska belastning som problemen orsakar ska lindras.

Juridiska experttjänster är möjliga om företagaren har till exempel följande behov av juridisk hjälp: avvittring i samband med äktenskapsskillnad eller en inledande utredning av om företagaren har möjlighet till skuldsanering. Förbindelser kan beviljas för juridiska tjänster även i situationer som är jämförbara med avvittring och för att utreda plötsliga situationer som orsakar stor psykisk påfrestning vid ett plötsligt dödsfall eller i andra liknande situationer.

Köptjänstförbindelser beviljas inte för arvsskatteplanering eller för utredande av arvstvister eller andra tvister.

Om företagaren har så mycket olika utmaningar att behovet av experthjälp fortsätter är det möjligt att bevilja ytterligare en köptjänstförbindelse. Den andra förbindelsen kan beviljas antingen för samma tjänst som den första förbindelsen eller för en annan tjänst. Projektarbetarens rekommendation krävs också för den andra förbindelsen. Värdet kan vara högst 500 euro per förbindelse.

Hur tjänsterna skaffas
Den som fått en köptjänstförbindelse från LPA kan själv välja från vilken serviceproducent han eller hon vill köpa tjänsterna. Projektarbetaren kan ändå hjälpa till med att söka en lämplig serviceproducent. Det är bra att känna till en serviceproducent redan då man ansöker om en köptjänstförbindelse eftersom förbindelsen är i kraft bara en bestämd tid.

Serviceproducenten måste ha ett FO-nummer. Lantbruksföretagaren kan köpa tjänster av bara en och samma serviceproducent.

LPA betalar priset för tjänsterna utan mervärdesskatt (högst 500 euro) och lantbruksföretagaren betalar själv mervärdesskatten. Faktureringsanvisningar för serviceproducenten medföljer som bilaga till en beviljad förbindelse.

Lantbruksföretagaren ska lämna köptjänstförbindelsen med bilagor i original till det företag som är serviceproducent.

Uppdaterad 25.01.2018