Riskhantering

När man leder ett lantbruk hör det till att identifiera faror i arbetet och bedöma risker. Enligt lantbrukets riskkarta, som behandlas närmare i sista stycket på denna sida, delas riskerna upp i yttre riskfaktorer (marknaden, finansiering, stödpolitik, kriser och katastrofer) och inre riskfaktorer (produktionsprocesser och arbetsmiljö).

Jordbrukaren är den viktigaste resursen på en gård. Därför lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid personriskerna genom att ha beredskap för olycksfall och sjukdomar. Brådska och ekonomiska risker kan leda till att den psykiska belastningen blir orimligt stor. Speciellt i husdjursföretag bör man ha ett system med reservpersoner för plötsliga exceptionella situationer.

Bedömningen av riskerna i arbetsmiljön och arbetsförhållandena innefattar

  • identifiering av faror och olägenheter i arbetet
  • bestämning av storleken på de risker som farorna medför
  • bedömning av hur betydande riskerna är
  • åtgärder för att undanröja riskerna eller minska dem till en godtagbar nivå.

Målet för riskbedömningen är att hitta effektiva åtgärder för att förbättra säkerheten i arbetet och förebygga skador. Samtidigt kan man spara in kostnader.

Faror och risker
Med faror avses sådana faktorer i arbetet som kan medföra fara eller olägenhet för de personers hälsa eller säkerhet som utför arbetet.

En risk är en skadlig händelse som kan inträffa till följd av en fara eller olägenhet.

Exempel på faror: buller, ett halt golv, ständig brådska
Exempel på risker: hörselskada, olycksfall, utmattning, muskelskada

Riskhanteringsverktyg finns i lantbrukets riskkarta (Naturresursinstitutet Luke, Riskikartta, bara på finska). Riskkartan består av fyra checklistor och en riskanalysblankett. Riskerna varierar på olika gårdar. Koncentrera dig på de risker som är av betydelse på din egen gård och som inverkar på

  • människornas hälsa och välbefinnande
  • arbetsmiljön
  • verksamhetens kontinuitet och lönsamhet.
Uppdaterad 15.05.2018