Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar

LPA har tillsammans med LokalTapiola och lantbruksproducenternas centralförbund MTK producerat en serie videor under namnet Turvallinen maatila. Videorna handlar om säkerhet och arbetshälsa i lantbruket. Varje video är några minuter lång och behandlar ett visst tema sett ur företagarnas synvinkel. Språket är finska.

Lantbruket är ett av de mest riskfyllda yrkena. Varje år inträffar cirka 5 000 olycksfall i lantbruksarbetet. Bidragande orsaker till att alla risker inte hinner förebyggas är ofta den stora arbetsbördan, brådskan och bundenheten till arbetet. För att minska olycksrisken krävs rätt arbetsmetoder och yrkeskunskap samt att utrymmen och anordningar hålls i skick. Dessutom behöver man en god fysisk och psykisk kondition.

Syftet med videorna är att göra personer som är verksamma inom lantbruksnäringarna uppmärksamma på den viktiga roll de själva har när det gäller att hantera risker och förebygga skador i lantbruket. Maarit Poussa (Vinha Tuotanto Oy) har skrivit manuskript och filmat.

Närmare information om innehållet i varje video finns på finska på respektive sida.

Videorna kan ses här:

Jaksamisen rajat (Gränserna för vad man orkar)

Paloturvallinen navetta (En brandsäker ladugård)

Tapaturmat (Olycksfall)

Maatalousyrittäjä – tilan tärkein voimavara (Lantbruksföretagaren - den viktigaste resursen på gården)

Tiedostaminen ja ennakointi palontorjunnassa (Att vara medveten om och föregripa brandrisker)

Ytterligare information ger arbetarskyddsagronom Erik Lindroos på LPA, tfn 029 435 2364.

Uppdaterad 12.06.2017