Undvik olycksfall

Lantbruket har alltid varit förknippat med risker av många slag som olovligt ofta realiseras i form av olycksfall.

Omgivningen förändras, olycksfallen består
Genom mekaniseringen av lantbruket har flera tunga arbetsmoment försvunnit. Denna strukturomvandling har också lett till att antalet olycksfall minskat. Utvecklingen har gått i riktning under de senaste årtiondena, men arbetssätten förändras långsamt.

Olycksfrekvensen i lantbruket är fortfarande hög. Det inträffar cirka 30 olycksfall per miljon arbetstimmar i lantbruket, jämfört med cirka 29 för hela den sysselsatta befolkningen i Finland. Byggbranschen är farligast med en olycksfrekvens på mer än 60.

Lär dig av farliga situationer, undvik olycksfall
Man kan bäst minska antalet olycksfall och skador genom att fästa uppmärksamhet vid farliga situationer och tillbud. Varje gång det uppstår en farlig situation kan följden bli en allvarlig olycka. Genom att hindra att det uppstår farliga situationer kan man minska antalet olyckor och skador.

Vid utredningen av olyckor stöter man ofta på tidigare inträffade tillbud som skulle ha kunnat leda till den skada som den aktuella utredningen gäller. För att kunna avvärja olycksfall är det viktigt att alla tillbud registreras och att man satsar på förebyggande åtgärder och följer upp åtgärderna.

Uppdaterad 09.10.2017