De vanligaste faktorerna som orsakar yrkessjukdomar

Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid de arbeten där exponeringen för de faktorer som orsakar sjukdomar är fortgående och varaktig. Risken för yrkessjukdomar är störst i dessa arbeten. Men en enstaka händelse, till exempel en bullertopp, kan också orsaka bestående skada.

Damm
Den största delen av yrkessjukdomarna har samband med orenheter i luften och irritation i andningsvägarna. En elak yrkessjukdom och kanske den kändaste i lantbruket är tröskdammlunga (allergisk alveolit, så kallad mögeldammlunga). Utan behandling leder tröskdammlunga alltid till döden.

De ämnen som orsakar tröskdammlunga kommer från foder som tillverkats under dåliga väderförhållanden och som förskämts under lagringen. Använd inte foder som förskämts! Det är inte bra för vare sig djur eller människor. Om du ändå av någon orsak blir tvungen att hantera mögligt foder ska du komma ihåg att använda ett andningsskydd av klass P3.

Buller
En bullerskada kan komma smygande under årtiondenas lopp eller på en gång till följd av ett högt ljud. Ljudbelastningen i lantbruket är stor på grund av maskiner, anordningar och djur. En hörselskada som uppkommit är bestående. Fastän det går att leva med nedsatt hörsel är det en social olägenhet och en säkerhetsrisk i arbetet.

Giftiga ämnen
Tvättmedel hör till de kemikalier som används dagligen på många gårdar. Under säsongbetonade arbeten, till exempel växtskyddsarbeten, handskas man också med hälsoskadliga ämnen. Det är väsentligt att hantera ämnena med yrkesskicklighet och att skydda sig.

Uppdaterad 09.10.2017