Nätverk

Det har konstaterats att vid sidan av chefsarbetet är arbetsgemenskapen en av de viktigaste faktorerna av betydelse för välbefinnandet i arbetet och för arbetskarriären. Eftersom lantbruksföretagare i allmänhet inte har stöd av en traditionell arbetsgemenskap är nätverken synnerligen viktiga. Till nätverken hör bland annat maken eller makan, familjen, vänner, de organisationer och personer som företaget har att göra med i sin verksamhet och andra samarbetspartner samt nätverk på fritiden och olika hjälporgan.

Ofta är det maken som är den närmaste arbetskamraten, men också andra släktingar kan vara med som kompanjoner. På flera gårdar hjälper också barnen till i arbetet, likaså föräldrar och svärföräldrar. Människorna i ett familjeföretag har ofta en dubbelroll, vilket kan vara både en styrka och en källa till problem när det gäller de mänskliga relationerna. Det känns bra att arbeta för den egna familjen, men samtidigt kan konflikter i arbetet återspegla sig i parrelationen och familjelivet.

Kamratstöd är viktigt för arbetshälsan
Lantbruksföretagare arbetar ofta ensamma. Utöver den fysiska ensamheten innebär ensamarbete utmaningar vad avser beslutsfattande och ansvar. Företagaren ansvarar i sista hand alltid själv för sina beslut och avgöranden. Därför är det viktigt att få kamratstöd och kunna diskutera med andra kollegor. Kamratstöd är något av det viktigaste för en företagares välbefinnande i arbetet.

Men om man drabbas av en kris?
V kan alla råka ut för plötsliga krissituationer. Med tanke på krissituationer är det viktigt att fundera på vad det egna stödnätverket består av. Vilka är de personer eller organ som jag kan få hjälp av vid en plötslig kris? Vilket system med reservpersoner har gården för tryggande av verksamhetens kontinuitet?

Uppdaterad 09.10.2017