Värderingar, attityder och motivation

Hurdant är ett gott liv? Hurdan är en god arbetsdag? Är arbetet meningsfullt? Kan man förverkliga sig själv i arbetet? Värderingarna, attityderna och motivationen är grunden för allt vi gör varje dag. Dessutom är värderingarna, attityderna och motivationen viktiga bidragande faktorer för att må bra i arbetet, eftersom det är de som avgör om man upplever arbetet som meningsfullt. Ändå är det sällan vi tänker på vår företagsverksamhet utifrån värderingar och attityder, utan vi gör som är brukligt eller som andra förväntar sig av oss.

Om arbetet upplevs som viktigt ökar motivationen
Attityden till arbetet och motivationen är ingen småsak med tanke på välbefinnandet. Därför borde man då och då medvetet fundera på de värderingar som hör till arbetet och på motivationen. Aaron Antonovsky har fastslagit tre faktorer som är viktiga för motivationen. Den första är hur begripligt det är när man gör något. Den andra är hur hanterbart det är och  den tredje hur meningsfullt det är. För  lantbruksföretagares arbetsmotivation är det åtminstone hanterbarheten, alltså kontrollen över arbetet, som kan vara utmanande. Till följd av den ökade regleringen och byråkratin upplever många att de förlorat känslan av kontroll över arbetet. Å andra sidan upplever man ofta arbetet som meningsfullt. Ofta är det uttryckligen känslan av meningsfullhet som är en stark motivator för lantbruksföretagare. Det torde kunna sägas att man ofta står ut med dåliga arbetsförhållanden om man har kvar känslan av meningsfullhet.

Optimism är en viktig resurs
Känslorna inverkar på attityderna och därigenom på arbetsprestationen. Till exempel en person som har benägenhet för optimism och litar på sig själv tror lättare på att allt ska ordna sig trots svårigheter och bakslag. En sådan person söker nya handlingssätt om de tidigare inte hade önskat resultat. Det kallas att ha resiliens, det vill säga förmåga att anpassa sig till förändringar i olika livssituationer.

Uppdaterad 25.09.2017