Tjänster som ingår

Företagshälsovården för lantbruksföretagare består av förebyggande företagshälsovård och även sjukvård för den som avtalar om det.

Hälsoundersökningar
Företagshälsovårdaren gör en grundläggande hälsokontroll genom intervju och undersökningar, bl.a. längd, vikt, viktindex, blodtryck, hörsel, syn, lungfunktion, vaccineringar och behövliga laboratorieprov.

Du hänvisas till företagshälsovårdsläkaren om du har symtom som kan bero på en yrkessjukdom (huden, andningsorganen, rörelseapparaten), sjukdomar som inverkar på arbetsförmågan, särskild risk för ohälsa i arbetet eller om du behöver en rehabiliteringsbedömning.

Hälsoundersökningar görs med cirka två års mellanrum, vid behov oftare.

Gårdsbesök
Företagshälsovårdaren och en lantbrukssakkunnig besöker gården och samtalar med dig för att kartlägga dina arbetsförhållanden. De gör en bedömning av hur arbetet belastar dig samt bedömer olycksfallsriskerna och exponeringen för farliga ämnen. Vidare mäts bland annat buller, belysning och gaser. Ibland deltar också en arbetsfysioterapeut eller en företagshälsovårdsläkare.

Företagshälsovården ger anvisningar om hur du själv kan göra arbetet hälsosammare och säkrare samt ger råd om att skaffa förstahjälpsutrustning och utbildning i första hjälpen.

Ett gårdsbesök görs på varje gård som nyligen anslutit sig till företagshälsovården. Efter det görs gårdsbesök med 1–4 års mellanrum beroende på belastningsfaktorerna, företagarnas arbetsförmåga eller andra behov. Mellan gårdsbesöken går man tillsammans igenom arbetsmiljöfrågor i samband med hälsoundersökningarna.

Rehabilitering
Det är möjligt att få delta i rehabilitering via företagshälsovården. Om du söker rehabilitering via företagshälsovården får du rehabiliteringspenning under rehabiliteringen. Det är då också möjligt att få vikariehjälp.

Företagshälsovården ordnar verksamhet för att bevara lantbruksföretagarnas arbetsförmåga, till exempel motionsgrupper och föreläsningar.

Sjukvård
I samband med den förebyggande företagshälsovården har du också möjlighet att avtala om sjukvård på allmänläkarnivå. När du anlitar företagshälsovården också för sjukvård har du den fördelen att vårdpersonalen genast kan bedöma i vilken mån arbetet medverkat till din sjukdom och kan anpassa längden på en eventuell sjukskrivning till de krav ditt arbete ställer. Även rehabiliteringsåtgärder kan inledas utan dröjsmål.

Uppdaterad 20.09.2017