LPA:s uppgift i företagshälsovården

LPA har till uppgift att föra register över företagshälsovårdens gårdsbesök och att utveckla registret. När en lantbruksföretagare har anslutit sig till företagshälsovården anmäler företagshälsovården det till gårdsbesöksregistret. Företagshälsovården registrerar de gårdsbesök som gjorts och inför uppgifter om arbetsförhållandena på gården. LPA beviljar registrerade lantbruksföretagare 20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen, förutsatt att lantbruksföretagaren samtycker till att företagshälsovården gör ett gårdsbesök minst vart fjärde år.

LPA följer upp förverkligandet av gårdsbesöken. Vid behov skickar LPA ett brev till företagaren och företagshälsovården för att påminna om kommande gårdsbesök. Det är företagshälsovårdens uppgift att kontakta lantbruksföretagaren och komma överens om ett gårdsbesök. Om företagshälsovården inte har möjlighet att göra ett gårdsbesök kan den ge det i uppdrag till LPA. I så fall kan en lantbrukssakkunnig ensam göra gårdsbesöket med samtycke av lantbruksföretagaren.

LPA har också till uppgift att publicera statistik på grundval av gårdsbesöksregistret. Statistiken kan utnyttjas för att utveckla företagshälsovården för lantbruksföretagare.

Eventuella hälsorisker som observerats antecknas i gårdsbesöksregistret med samtycke av lantbruksföretagaren. Utifrån de antecknade riskerna görs sedan utredningar om hälsoriskerna i arbetsmiljön och om förebyggande åtgärder.

Uppdaterad 18.08.2017