Grunden till framgång

Vad är ett gott liv? Hurdan är en god arbetsdag? Är arbetet meningsfullt, kan man förverkliga sig själv i arbetet?

Värderingar, attityder och motivation är grunden för allt vad vi dagligen gör. Ändå tänker vi sällan på värderingar och attityder i samband med vår företagsverksamhet, utan vi gör som man brukar göra. En utomstående kan sluta sig till våra värderingar främst utifrån vår verksamhet. Genom att lantbruksföretagare i allmänhet inte har någon arbetsgemenskap som stöd är det viktigt att få höra utomståendes synpunkter och att föra en värdediskussion.

Attityden till arbetet är ingen småsak med tanke på att må bra. Därför bör man emellanåt medvetet fundera på sina värderingar och sin arbetsmotivation. Det räcker inte att värdera det ekonomiska resultatet eftersom både kompetens och motivation krävs för att lyckas som företagare. Det är praktiskt att utnyttja rådgivningsorganisationer och kamratstöd för att kartlägga värdegrunden och målen för företagsverksamheten. En företagare som mår bra är en framgångsfaktor för företaget.

Uppdaterad 27.05.2013