Företagaren är också chef

Atmosfären på arbetsplatsen påverkas av hur arbetet leds. Att planera och styra verksamheten och följa resultatet hör till vardagen för en chef. En chef tar också ansvar och delar ut av det till andra vid behov så att alla kan utnyttja sin bästa kapacitet. Grunden för arbetstrivsel är att ledningen sörjer för utvecklande av yrkeskunskapen och för säkerhet, hälsovård, kompetens och arbetsmotivation. Chefen fattar besluten om arbetsutrymmen och redskap, tidsscheman och arbetsfördelning. Det är viktigt att inse att också en ensamodlare är chef för sin egen verksamhet.

När gårdsstorleken ökar och verksamheten utvidgas växer utmaningarna för ledningen i samma proportion. Hur ska man kunna hantera arbetsmängderna och investeringarna i ett läge där gården utvecklas med full effekt? Hur hitta lämpliga samarbetspartner? Det lönar sig att utnyttja entreprenörer och maskinpooler alltid när det är möjligt eftersom arbete tillsammans med likasinnade lantbruksföretagare skapar sociala nätverk på ett naturligt sätt.

Gårdarna har i dag också mer avlönad arbetskraft än tidigare och det sätter ledarskapsförmågan på prov. Undersökningar visar att ju mer de anställda kan påverka sitt arbete, desto bättre trivs de i arbetet. Det är därför värt för chefen att vara en god lyssnare. Gott ledarskap är att diskutera besluten innan man fattar dem och att skapa klara arbetssätt. Annat som arbetstagarna sätter värde på är att de behandlas rättvist och belönas för lyckade resultat samt att atmosfären är uppmuntrande. Ledarskap består av att se till att företagets, företagarnas och de ekonomiska och sociala riskerna kan hanteras. Det är av avgörande betydelse att ha ett tillräckligt försäkringsskydd och reservpersonal.

TTS Työtehoseura (Arbetseffektivitetesföreningen) och ProAgria har tillsammans tagit fram ett träningsprogram som erbjuder konkreta redskap bland annat för hantering av utvidgad företagsverksamhet, förverkligande av investeringar och riskhantering, se information på finska hos ProAgria.

Att anställa arbetskraft i lantbruksarbete medför många förpliktelser. Information om arbetsgivarskyldigheter fås bland annat hos MTK (på finska) samt hos Landsbygdens Arbetsgivareförbund (för medlermmar) och på Företagsfinland

Uppdaterad 15.02.2013