En smidig vardag

Att ha hälsan i behåll är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till ett gott liv, men funktionsförmågan i vardags- och arbetslivet beror inte bara på den fysiska hälsan. Personer som känner sig friska kan ha flera sjukdomar och ändå anse sig ha full funktionsförmåga. Funktionsförmåga handlar om att vardagslivet löper och att man har möjlighet att förverkliga sådant som är viktigt för en själv. En god vardag betyder lycka, sinnesfrid, glädje och tillfredsställelse. Det psykiska och fysiska välbefinnandet stödjer varandra

Undersökningar har visat att man känner sig desto friskare ju mer socialt kapital man har. Det sociala kapitalet ökar genom sociala relationer, föreningsverksamhet, förtroendeuppdrag och gemenskap. Sambandet mellan socialt kapital och hur frisk man upplever sig vara är konstant oberoende av andra faktorer som påverkar hälsan, såsom ålder, kön och kroniska sjukdomar.

Bland lantbruksföretagare anses arbetsbelastningen, olycksfallsriskerna, tunga lyft, obekväma arbetsställningar, damm och kemiska ämnen vara de allmännaste skadliga faktorerna i arbetet. Företagare behöver allt mer kunskaper i företagsledning och riskhantering. Psykisk press kan uppstå också på grund av de ständigt föränderliga verksamhetsbetingelserna inom lantbruket.

De tjänster som ingår i företagshälsovården stödjer hälsan och funktionsförmågan som en helhet.

Uppdaterad 15.02.2013