Företagshälsovården stödjer

Företagshälsovården har som mål att skapa en hälsosam och trygg arbetsmiljö och en välfungerande arbetsgemenskap, förebygga arbetsrelaterade sjukdomar samt upprätthålla och främja arbets- och funktionsförmågan.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare kan också ordna verksamhet i grupp för att upprätthålla arbetsförmågan (så kallad "tyky"-verksamhet). Verksamheten kan bestå av till exempel

  • föreläsningar och kurser
  • kartläggning av konditionen och handledning i friskvård, motionsgrupper
  • handledning i användning av skyddsutrustning, skyddsutställningar
  • utbildning i första hjälpen
  • sökning av krishjälp och stödpersoner
  • rehabiliterings- och konditionskurser som hålls på rehabiliteringsinrättningar och planeras för lantbrukargrupper
  • samarbetsprojekt tillsammans med andra organisationer.

Via de lokala samarbetsgrupperna för företagshälsovård kan jordbrukarna själva inverka på företagshälsovårdens innehåll och verksamhet. Kontakta din egen företagshälsovårdsenhet för mer information om verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan. Det lönar sig att ansluta sig eftersom de särskilda riskerna i lantbruket kartläggs bara inom den företagshälsovård som är avsedd för lantbruksföretagare.

Uppdaterad 14.02.2014