Tjänster som ingår

Förebyggande företagshälsovård

Gårdsbesök
Företagshälsovården besöker gården och samtalar med dig för att kartlägga dina arbetsförhållanden och gör en bedömning av hur arbetet belastar dig samt bedömer olycksfallsriskerna och exponeringen för farliga ämnen. Vidare mäts bl.a. buller, belysning och gaser.

  • Företagshälsovården ger anvisningar om hur du själv kan göra arbetet hälsosammare och säkrare samt ger råd om att skaffa förstahjälpsutrustning och utbildning i första hjälpen.
  • I gårdsbesöken deltar en företagshälsovårdare och en lantbrukssakkunnig, ofta också en arbetsfysioterapeut och en företagshälsovårdsläkare.

Hälsoundersökningar
Företagshälsovårdaren gör en grundläggande hälsokontroll genom intervju och undersökningar, bl.a. längd, vikt, viktindex, blodtryck, hörsel, syn, lungfunktion, vaccineringar och behövliga laboratorieprov.

  • Du hänvisas till företagshälsovårdsläkaren om du har symtom som kan bero på en yrkessjukdom (huden, andningsorganen, rörelseapparaten), sjukdomar som inverkar på arbetsförmågan, särskild risk för ohälsa i arbetet eller om du behöver en rehabiliteringsbedömning.

Ett gårdsbesök görs på varje gård som nyligen anslutit sig till företagshälsovården. Efter det görs gårdsbesök med fyra års mellanrum eller vid behov oftare om förhållandena ändras. Mellan gårdsbesöken går man tillsammans igenom arbetsmiljöfrågor i samband med hälsoundersökningarna. Hälsoundersökningar görs med cirka två års mellanrum.

Sjukvård
I samband med den förebyggande företagshälsovården har du också möjlighet att avtala om sjukvård på allmänläkarnivå. När du anlitar företagshälsovården också för sjukvård har du den fördelen att vårdpersonalen genast kan bedöma i vilken mån arbetet medverkat till din sjukdom och kan anpassa längden på en eventuell sjukskrivning till de krav ditt arbete ställer. Även rehabiliteringsåtgärder kan inledas utan dröjsmål. Det är möjligt att få rehabilitering via företagshälsovården.

Uppdaterad 15.02.2013