Villkoren för avträdelsestöd inom jordbruket ändras

Åldersgränsen för avträdelsestöd ändras vid årsskiftet. Därför fordrar generationsväxlingar nu extra noggrann planering. Avträdelsestödet är avsett att påskynda generationsväxlingar på lantgårdarna.

Ännu i år har de lantbruksföretagare som är födda år 1959 eller tidigare rätt till avträdelsestöd. Nästa år kan bara de som är födda 1957 eller tidigare ansöka om avträdelsestöd.

Avträdelsestödet är ett system som främjar strukturutvecklingen inom jordbruket, och det utnyttjas vid ungefär hälften av generationsväxlingarna på gårdarna. Genom systemet kan man genomföra en generationsväxling vid rätt tidpunkt så att avträdarna kan upphöra med jordbruket och få avträdelsestöd innan de normalt skulle få ålderspension. Samtidigt kan unga företagare överta ansvaret för jordbruksföretaget i yngre ålder. Avträdelsestödet tidigarelägger generationsväxlingarna med i snitt fem år.

Det nuvarande systemet med avträdelsestöd och de kommande ändringarna gäller till 31.12.2014. Det är inte säkert om systemet med avträdelsestöd fortsätter efter det.

Nedre åldersgräns 56 år

Ännu i år är den nedre åldersgränsen för avträdelsestöd 56 år då gården överlåts till en nära släkting. Om gården vid en generationsväxling överlåts till en utomstående jordbrukare måste avträdaren ha fyllt 60 år. Man måste alltid vara under 63 år för att ansöka om avträdelsestöd.

Ansökan om avträdelsestöd kan göras redan två år innan det egentliga åldersvillkoret uppfylls. Följaktligen kan de som är födda år 1959 eller tidigare ansöka om avträdelsestöd i år. Avträdelsestödet börjar ändå betalas först när den slutliga överlåtelsen av gården har skett, åldersvillkoret uppfylls (56 år) och de övriga förvärvsinkomsterna understiger inkomstgränsen (695 euro i månaden).

Vilande avträdelsestöd kan beviljas en lantbruksföretagares yngre make, en yngre delägare i en lantbrukssammanslutning som syskon bedriver gemensamt, en lantbruksföretagares efterlevande make och maken till en företagare som har full LFÖPL-invalidpension, om personen är högst fem år yngre än den som söker ordinarie avträdelsestöd. Avträdelsestödet börjar betalas när den vilande stödtagaren uppfyller åldersvillkoret för avträdelsestöd.

I fråga om en generationsväxling där förvärvaren inte är en nära släkting till avträdaren kan ansökan om avträdelsestöd år 2013 inlämnas av jordbrukare som fyllt 58 år (födda år 1955 eller tidigare).

Åldersgränsen stiger år 2014

I början av 2014 stiger åldersgränsen för avträdelsestöd till 59 år då gården överlåts till en nära släkting. Den höjda åldersgränsen gäller de ansökningar om avträdelsestöd som inlämnas efter 1.1.2014. Nästa år har alltså de som är födda år 1958 eller 1959 inte längre rätt till avträdelsestöd. Åldersgränsen 60 år för överlåtelse till en utomstående ändras inte.

Andra villkor för att få avträdelsestöd

En gård som överlåts genom generationsväxling måste vara ekonomiskt livskraftig. Kravet på företagarinkomsten av den gård som bildas för förvärvaren är minst 15 000 euro om året och minimiavskrivningarna 5 000 euro om året under de fem följande åren efter avträdelsen. Kravet på företagarinkomsten måste uppfyllas av varje förvärvare eller av de makar tillsammans som är förvärvare.

Då man räknar ut företagarinkomsten beaktas här inte bara inkomsterna av jordbruk utan också inkomsterna av skogsbruk och av kompletterande verksamhet som bedrivs på eller utifrån gården. Om gården inte uppfyller kravet på livskraft vid avträdelsetidpunkten har förvärvaren tre år på sig efter överlåtelsen att utveckla gården så att kravet uppfylls.

Förvärvaren måste vara under 40 år vid avträdelsetidpunkten och ha en för produktionsinriktningen lämplig yrkesutbildning på minst andra stadiet. Har förvärvaren inte vid avträdelsetidpunkten den utbildning som fordras kan han eller hon skaffa den inom två år från avträdelsen. Förvärvaren förbinder sig också att odla gården och bo där så länge som avträdelsestöd betalas till avträdarna, dock alltid minst fem år.

Alltid förhandsansökan om avträdelsestöd

Ansökan om avträdelsestöd måste alltid göras på förhand utifrån ett utkast till överlåtelsehandling. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) meddelar ett förhandsbeslut som är i kraft 12 månader. Den slutliga avträdelsen måste genomföras inom den tiden, dock senast 31.12.2014. Betalningen av avträdelsestödet börjar tidigast när avträdaren har nått den nedre åldersgränsen för avträdelsestöd.

Närmare information om avträdelsestödet och dess villkor fås från LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11, och från LPA:s webbsidor på adressen www.mela.fi/sv/pensionsforsakring/avtradelsestod.