Villkoren för avträdelsestöd ändras – agera snabbt

Åldersgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket ändras 1.1.2014. Dessutom är den nuvarande lagen om avträdelsestöd i kraft bara till utgången av 2014.  Det är osäkert om systemet med avträdelsestöd fortsätter år 2015. Man bör nu vara extra noggrann vid generationsväxlingar. Om villkoren för avträdelsestöd uppfylls lönar det sig att agera snabbt.

 

Åldersgränsen stiger


I år är det fortfarande möjligt att få avträdelsestöd vid 56 års ålder om förvärvaren vid en generationsväxling  är en nära släkting. Om generationsväxlingen genomförs så att gården överlåts till en utomstående jordbrukare måste avträdaren ha fyllt 60 år. Den som söker avträdelsestöd måste alltid vara under 63 år.


I början av 2014 stiger den nedre åldersgränsen för att få avträdelsestöd till 59 år då gården överlåts till en nära släkting. Höjningen av åldersgränsen gäller de ansökningar om avträdelsestöd som lämnas in år 2014. Åldersgränsen 60 år för överlåtelse till utomstående ändras inte.


Avträdelsestöd kan sökas redan två år innan det egentliga åldersvillkoret uppfylls. År 2013 kan alltså de som är födda 1959 eller tidigare ansöka om avträdelsestöd. Avträdelsestödet börjar betalas när det slutliga gårdsköpet är gjort och åldersvillkoret uppfylls.


Enligt en skyddsbestämmelse i lagen kan de som år 2013 uppnått den ålder som berättigar till avträdelsestöd ansöka om avträdelsestöd ännu år 2014 och genomföra en generationsväxling enligt de nuvarande åldersvillkoren. I praktiken betyder det att avträdare som är födda år 1957 eller tidigare kan få avträdelsestöd vid 56 års ålder.

 

Kravet på livskraft måste uppfyllas


En gård som överlåts genom generationsväxling ska vara ekonomiskt livskraftig. Kravet på företagarinkomsten av den gård som bildas för förvärvaren är 15 000 euro om året och de lägsta sammanlagda avskrivningarna 5 000 euro om året under de fem följande åren efter avträdelsen. Kravet på företagarinkomsten måste uppfyllas av varje förvärvare eller av de makar tillsammans som är förvärvare.


Då företagarinkomsten räknas ut för avträdelsestöd beaktas inte bara inkomsterna av jordbruk utan också inkomsterna av skogsbruk och av kompletterande verksamhet som bedrivs på eller utifrån gården. Om gården inte uppfyller kravet på livskraft vid avträdelsetidpunkten, har förvärvaren tre år på sig efter överlåtelsen att utveckla gården så att kravet uppfylls.

 

Förvärvaren måste vara under 40 år


Förvärvaren ska vara under 40 år vid avträdelsetidpunkten och ha yrkesutbildning i naturbruk på minst andra stadiet eller annan motsvarande utbildning som är lämplig för produktionsinriktningen. Har förvärvaren inte vid avträdelsetidpunkten den utbildning som fordras kan han eller hon skaffa den inom två år från avträdelsen. Förvärvaren förbinder sig också att odla gården och bo där så länge som avträdelsestöd betalas till avträdarna, dock alltid minst fem år.

 

Ansökan alltid på förhand


Ansökan om avträdelsestöd måste alltid göras på förhand utifrån ett utkast till överlåtelsehandling. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) meddelar ett förhandsbeslut som är i kraft 12 månader. Den slutliga avträdelsen måste genomföras inom den tiden, dock senast 31.12.2014. Betalningen av avträdelsestödet börjar tidigast när avträdaren har nått den nedre åldersgränsen för avträdelsestöd.


Om du planerar att övergå till avträdelsestöd kan du börja med att kontakta LPA-ombudsmannen eller ringa LPA:s kundtjänst. ProAgrias rådgivare och andra ekonomirådgivare hjälper också med ansökan om avträdelsestöd och med att göra de kalkyler som behövs.


Mer information om avträdelsestöd får du av LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11, och på vår webbplats under Avträdelsestöd.