Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder

Ändring i avbytarservicen inom lantbruket:
Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder

Lagen om avbytarservice ändrades vid årsskiftet vad gäller vikariehjälp för vuxenutbildning. I fortsättningen är det möjligt att få vikariehjälp också för besök på gårdar om det kan anses utveckla lantbruksföretagarens kunnande. Däremot beviljas vikariehjälp inte längre för utbildning som inte har direkt samband med lantbruksföretagarverksamheten.

"Syftet i lagen är detsamma som tidigare: att säkerställa möjligheten för lantbruksföretagare att utveckla sin yrkeskunskap", konstaterar direktör Antti Huhtamäki vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Vuxenutbildningen måste i fortsättningen hänföra sig till lantbruksföretagarens jordbruksbeskattade verksamhet: husdjursproduktion eller växtodling. Vikariehjälp kan också fås för sådan vuxenutbildning som har samband med småskalig vidareförädling av gårdens husdjurs- eller växtodlingsprodukter. LPA anser att även utbildning kring till exempel jordbruksbeskattning, riskhantering eller stödlagstiftning har samband med lantbruksföretagarverksamheten. Vikariehjälp kan inte längre fås för utbildning som hänför sig till ett annat arbete eller en annan företagsverksamhet som lantbruksföretagaren har.

Vikariehjälp för att delta i vuxenutbildning kan fås i högst 15 dagar per kalenderår. Vikariehjälpen är alltid avgiftsbelagd.

Studieresor granskas dag för dag
I fråga om studieresor som varar flera dagar granskas rätten till vikariehjälp särskilt för varje dag. Om det huvudsakliga syftet med dagen eller tillställningen är vuxenutbildning kan vikariehjälp beviljas.

"Till exempel dagar som innehåller besök på olika lantgårdar utvecklar lantbruksföretagarens yrkeskunnande och kan anses vara sådana vuxenutbildningsdagar som lagen avser", säger enhetschef Päivi Wallin vid LPA.

De dagar då programmet bara består av sightseeing och shopping faller utanför vikariehjälpen, men för sådana dagar kan lantbruksföretagaren söka semester eller avgiftsbelagd avbytarhjälp.

I de fall där det huvudsakliga syftet med en utbildning eller studieresa är att delta i vuxenutbildning kan vikariehjälp fås också under tiden för resorna.

Det betraktas inte som vuxenutbildning att delta i mässor och utställningar eftersom det huvudsakliga syftet med att delta i dem är att marknadsföra produkter.

Utbildningsprogrammet behövs alltid
Den lokala enheten för avbytarservice kan fatta beslut om vikariehjälp först när den har fått utbildningsprogrammet av sökanden. Med hjälp av programmet beslutar den lokala enheten om det är fråga om vuxenutbildning som berättigar till vikariehjälp.

Det behöver inte vara en egentlig utbildningsorganisation som ordnar utbildningen. Utbildning som ordnas av kommersiella företag eller producentorganisationer kan också godkännas som berättigande till vikariehjälp, förutsatt att syftet med tillställningen uttryckligen är vuxenutbildning.

Vikariehjälp även för upprätthållande av arbetsförmågan
Det är möjligt att få vikariehjälp för att delta i evenemang som upprätthåller arbetsförmågan och främjar välbefinnandet i arbetet, om företagshälsovården har skrivit in dem i företagshälsovårdsplanen. Dessa evenemang kan inte betraktas som vuxenutbildning.

Studiepenning berättigar till vikariehjälp
Studiepenning för lantbruksföretagare eller vuxenutbildningsstöd medför som tidigare alltid rätt till vikariehjälp. I fråga om dagar med studiepenning finns det inte någon begränsning av antalet vikariehjälpsdagar, men vikariehjälpsavgiften som tas ut av den lantbruksföretagare som deltar i utbildningen höjs med 50 procent.


Ytterligare information ger
enhetschef Päivi Wallin vid LPA
tfn 029 435 2343
paivi.wallin(a)mela.fi

-----
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har hand om den lagstadgade sociala tryggheten för lantbruksföretagare, fiskare och renskötare. Kunder i LPA är 74 000 lantbruksföretagare och 140 000 pensionstagare. LPA betalar mer än en miljard euro per år i pensioner och andra förmåner till landsbygden.

LPA svarar också för verkställandet av avbytarservice inom lantbruket. Avbytarservicen är organiserad så att LPA har ingått uppdragsavtal med 45 kommuner, som har förbundit sig att ordna avbytarservicen både i den egna kommunen och i de andra kommuner som bestämts i avtalet. De administrerande organen kallas lokala enheter för avbytarservice. Det finns 23 000 lantbruksföretagare i Finland som har rätt till avbytarservice. De lokala enheterna har ca 4 300 fast anställda lantbruksavbytare och flera tusen tillfälliga avbytare. En lantbruksföretagare som har rätt till avbytarservice kan avgiftsfritt få 26 dagar semester per år. Dessutom är det möjligt att få avgiftsbelagd vikariehjälp på grund av sjukdom eller någon annan orsak som nämns i lagen om avbytarservice. Lantbruksavbytaren sköter lantbruksföretagarens andel av arbetet på gården då denne har semester eller inte kan sköta arbetet t.ex. på grund av sjukdom. Mer information: www.lpa.fi