Systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare reformeras parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstagare

Ny lagstiftning om lantbruksföretagares och stipendiaters arbetsolycksfall och yrkessjukdomar planeras träda i kraft i början av 2016. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (OFLA) revideras i samband med den lag om olycksfallsförsäkring som gäller arbetstagare. Målet är att ändringar med samma innehåll ska genomföras i båda lagarna. Regeringen lämnade en proposition i ärendet till riksdagen den 27 november.

Reformen har utgått från att den försäkrades rättigheter och skyldigheter ska skrivas tydligare in i den nya lagstiftningen om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar och att den nya lagstiftningen bättre ska motsvara de nuvarande förhållandena i arbetslivet och medborgarnas grundläggande rättigheter enligt grundlagen.

Ur kundens synvinkel kommer den föreslagna lagen att öka genomskinligheten vid ersättningsbehandlingen och göra behandlingen snabbare. Försäkringsbolaget ska i fortsättningen ge beslut i ett olycksfallsersättningsärende inom 30 dagar från att de handlingar som behövs för avgörandet har kommit in. I den nya lagen definieras begreppet olycksfall och det medicinska orsakssambandet mellan olycksfall och sjukdom. I fråga om avslagsbeslut kräver den föreslagna lagen att försäkringsbolaget ger mer detaljerade motiveringar än tidigare. De egentliga olycksfallsförmånerna och bestämmelserna om försäkringspremier föreslås bli till stor del oförändrade.

– Syftet med lagreformen är att behandlingen av ansökningarna ska bli snabbare och genomskinligare än tidigare. För kunderna skulle det vara en positiv och synnerligen välkommen förändring, framhäver enhetschef Jaana Laine.

Lagen avses träda i kraft 1.1.2016. LPA kommer att informera om hur ärendet framskrider.

Ytterligare information:
Utvecklingschef Sonja Lilius, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, tfn 050 301 6896

Social- och hälsovårdsministeriets meddelanden:
Ny lag om arbetsolyckor och yrkessjukdomar för lantbruksföretagare och stipendiater
Ny lag om ersättning för arbetsolyckor och yrkessjukdomar