SHM:s förslag till ändring av lagarna om avbytarservice har sänts på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) begär nu utlåtanden om de ändringar som föreslås i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare. Det här meddelade ministeriet den 29 september.

Målet för de föreslagna ändringarna är att anpassa den finländska lagstiftningen till EU-lagstiftningen och förverkliga det sparkrav på 20 miljoner euro som ingår i regeringsprogrammet. Enligt utkastet till proposition ämnar man genomföra besparingarna genom att begränsa den personkrets som har rätt till avbytarservice och de grunder som berättigar till vikariehjälp, effektivera verkställigheten och höja serviceavgifterna. De lantbruksföretagare som bedriver husdjursskötsel föreslås också i fortsättningen få 26 dagar semester per kalenderår.

Remissinstanserna ska ge sina utlåtanden senast den 16 oktober (svenska remissvar 22 oktober). Ministeriet har samtidigt begärt utlåtanden om slutrapporten av arbetsgruppen för utvecklande av lantbrukets avbytarsystem. I rapporten skisserar arbetsgruppen upp de framtida behoven av att utveckla de sätt på vilka systemet verkställs.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

Arbetsgruppens slutrapport finns på finska på ministeriets webbplats, Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportti. I rapporten ingår ett utkast till regeringsproposition.