Ny lag stadfäst om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar

Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar gäller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsskydd för lantbruksföretagare, fiskare och renskötare samt för LFÖPL-försäkrade konst- och forskningsstipendiater. Syftet med lagreformen är att öka överskådligheten och att lagstiftningen bättre ska motsvara de ändrade förhållandena i arbetslivet. Lagen stadfästes av republikens president den 7 augusti och träder i kraft 1.1.2016.

Den försäkrades rättigheter och skyldigheter har skrivits tydligare in i den nya lagen. I lagen definieras också vissa centrala begrepp som för närvarande till stor del är beroende av ersättnings- och rättspraxis. Den nya lagen kräver att ersättningsbesluten är mer begripliga och att de medicinska motiveringarna anges öppet. Förmånerna och nivån på ersättningarna blir till väsentliga delar oförändrade. Lagen medför inga ändringar i de grundläggande strukturerna, såsom hur systemet finansieras och verkställs.

Nya tidsfrister försnabbar handläggningen och bonussystemet slopas
Nya tidsfrister införs för att effektivera handläggningen av ersättningsärenden. Enligt den nya lagen ska LPA meddela beslut i ett ansökningsärende inom 30 dagar i stället för nuvarande tre månader från att LPA fått de handlingar som behövs för avgörandet. Lagen kräver också att de försäkrade anmäler skador till LPA inom 30 dagar från att de inträffat. För att få vissa kostnadsersättningar, till exempel för förbrukningsartiklar, läkemedel och resekostnader, ska den försäkrade göra ansökan inom ett år från att kostnaderna uppkommit.

Den nya lagen innebär att bonussystemet i OFLA-försäkringen upphör i början av 2016. Genom att inträffade skador och utbetalda ersättningar inte längre inverkar på försäkringspremien kommer premien att bestämmas på lika grunder för alla försäkrade. Däremot bibehålls premierabatten för de företagare som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare.

Lagen träder i kraft i början av 2016
Den nya lagen tillämpas på olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som inträffar 1.1.2016 eller senare. Skador som inträffar innan den nya lagen träder i kraft ersätts alltjämt enligt lagen av 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Vid ersättningshandläggningen av dessa skador kommer ändå de nya tidsfristerna för handläggningen att tillämpas.

Innehållet i lagen för lantbruksföretagare (873/2015) stämmer till stor del överens med den nya allmänna lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). Båda lagarna träder i kraft samtidigt vid ingången av 2016.

Ytterligare information:
Utvecklingschef Sonja Lilius, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, tfn 050 301 6896