LPA effektiverade sin verksamhet – snabbare behandling gav nöjdare kunder

Verkställande direktör Päivi Huotari talade vid LPA:s delegationsmöte i Esbo den 3 april 2014.

LPA kunde i fjol behandla kundernas ansökningar om förmåner snabbare än tidigare. Den positiva utvecklingen syntes direkt i LPA:s kundnöjdhet, som enligt undersökningarna förbättrades under året. På en skolbetygsskala får LPA för närvarande betyget 8 av kunderna.

– Vi har utvecklat vår kundservice och särskilt önskat förkorta behandlingstiderna för ansökningar. De resultat som vi nu nått vad gäller både behandlingstider och kundnöjdhet går i rätt riktning och utvecklingsarbetet fortsätter, lovar verkställande direktör Päivi Huotari.

Avbytarservicen är en stöttepelare för välbefinnandet
Ett täckande försäkringsskydd och en fungerande avbytarservice är LPA:s metoder för att värna om kundernas välbefinnande. Det allmänna samhälleliga målet att öka antalet år i arbetslivet kräver satsningar på att folk ska orka arbeta.

Avbytarverksamheten bör utvecklas så att den smidigt svarar mot kundernas föränderliga behov och förhållanden. Det har blivit aktuellt att utveckla lagstiftningen om avbytarservice särskilt på grund av de stora förändringar som skett i husdjursskötseln. En arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt för utvecklande av avbytarservicen utreder behoven av att utveckla systemet och dess kostnadsutveckling. Arbetsgruppen kommer att lägga fram sina första förslag före utgången av maj.

LPA har deltagit aktivt i anordnandet av viktiga tillställningar om lantbruksföretagarnas välbefinnande i samarbete med MTK-förbunden och olika projektaktörer. Tyngdpunkten har legat på förebyggande hjälp vid problem med att orka arbeta.

– Vi kan ytterligare utveckla vår hälsofrämjande verksamhet som riktar sig till kunderna, om de bestämmelser som gäller arbetspensionsbolagens arbetshälsoverksamhet utsträcks till att gälla också LPA under detta år, säger Päivi Huotari.

Placeringarna inbringade 9,2 procent
LPA:s placeringar gav en bra avkastning under 2013. Räknat enligt verkligt värde var intäkterna av placeringarna 9,2 procent. Vid årets slut var marknadsvärdet av placeringarna 183,8 miljoner euro.

I slutet av 2013 hade LPA drygt 70 000 pensionsförsäkrade lantbruksföretagare och 3 700 forskar- och konstnärsstipendiater som kunder. Dessutom betalade LPA pension till 134 000 personer.

Ytterligare information
Verkställande direktör Päivi Huotari
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Tfn 050 500 4514