LPA deltar i en totalreform av rehabiliteringen

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en kommitté som ska dryfta en reform av rehabiliteringssystemet. Reformprojektet är en del av regeringens strategiska prioriteringar i fråga om att främja välfärd och hälsa.

Kommittén har till uppgift att bedöma behoven av att ändra lagstiftningen om rehabilitering och finansieringen av systemet samt utarbeta ett förslag till ett reviderat rehabiliteringssystem. Systemet ska bygga på rehabilitering som utgår från klienternas behov. I systemet bör ansvarsfördelningen mellan dem som ansvarar för rehabiliteringen vara så klar som möjligt och bör samarbetet fungera friktionsfritt. Som verktyg har kommittén en arbetsförmågesektion och en arbetslivssektion. Ordförande i kommittén är Kari Välimäki, verkställande direktör vid Sjömanspensionskassan. Kommittén ska slutföra sitt arbete senast 30.9.2017.

Kommittén har en synnerligen bred expertrepresentation från social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Instititet för hälsa och välfärd, FPA, Arbetshälsoinstitutet, Finlands kommunförbund och Finlands Näringsliv EK samt politiska partier och frivilligorganisationer med mera. LPA:s sakkunskap representeras i arbetslivssektionen av utvecklingschef Sonja Lilius.

Närmare uppgifter om kommittén finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats i meddelandet Kommitté dryftar reform av rehabiliteringssystemet.

Mer information ger social- och hälsovårdsministeriets överdirektör Outi Antila, tfn 02951 63164, och familje- och omsorgsminister Rehulas specialmedarbetare Eeva Salmenpohja, tfn 02951 63110, samt LPA:s utvecklingschef Sonja Lilius, tfn 050 301 6896.