Lagen om avbytarservice har ändrats i fråga om grunderna för vikariehjälp vid arbetsoförmåga

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare har ändrats så att en lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall oberoende av vilken ersättning för inkomstbortfall som betalas på grund av arbetsoförmågan.

Till grunderna för vikariehjälp har fogats olycksfallspension för viss tid som beviljats på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent och motsvarande ersättning som beviljats enligt trafikförsäkringslagen. Rätten till vikariehjälp gäller dock i högst tre år från den dag skadan eller trafikskadan inträffade.

Lagändringen gör lantbruksföretagarna mer likställda vad avser vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga.

Lagändringen stadfästes av republikens president 29.6.2016 och trädde i kraft 1.7.2016.

Ytterligare information ger enhetschef Päivi Wallin, tfn 029 435 2343.