Krispaketet ger lantbruksföretagarna stödåtgärder för en miljon euro

Av regeringens krispaket har en miljon euro anvisats för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet. Det exceptionella tilläggsanslaget kanaliseras via Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, som genomför de praktiska åtgärderna. Den ekonomiska situationen på gårdarna har skärpts bland annat på grund av de sjunkande producentpriserna och de likviditets- och lönsamhetsutmaningar som gårdarna ställts inför. Ekonomiskt trångmål leder till en märkbart ökad psykisk belastning.

Det behövs konkreta åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet och underlätta deras situation. LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari berättar att beloppet på en miljon euro kommer att användas både till stödåtgärder med omedelbar verkan och till mer långfristiga förebyggande åtgärder i samband med tidigt ingripande.

Servicesedlar till lantbruksföretagare för köp av nödvändiga experttjänster
Möjligheterna för lantbruksföretagare att anlita avgiftsbelagda experttjänster är mycket begränsade i en stram ekonomisk situation, fastän behov finns. En del av anslaget kommer därför att riktas till köpta tjänster inom social- och hälsovården samt ekonomisk och juridisk experthjälp.

Projektanställda ska stödja gårdar i svårigheter
LPA kommer att ha projektanställda som ska hjälpa lantbruksföretagare i frågor om ork i arbetet och problem med arbetsförmågan eller ekonomin och som ska hänvisa företagarna till den hjälp de behöver. De projektanställda är ett viktigt tillskott till regionala må bra-projekt genom att de säkerställer att stöd för att orka arbeta kan fås i hela landet.

Ett stärkt tidigt ingripande
För att övervinna företagarnas trångmål är det nu viktigt att få alla resurser och nätverk samlade som stöd för lantbruksföretagarna, sammanfattar enhetschef Päivi Wallin vid LPA. Av tilläggsanslaget avsätts medel också till att utveckla den förebyggande handlingsmodellen för tidigt ingripande. Målet är att uppmuntra dem som besöker lantgårdar att också tala med företagaren om frågor som ork i arbetet och psykisk belastning. Om situationen är oroande är det meningen att den person som fört saken på tal också ska kunna styra företagaren till rätt slags hjälp. Avsikten är att i samarbete lyfta fram problemen med att orka arbeta innan det uppstår värre kriser på gårdarna.

Handlingsmodellen ska utvecklas genom att man ordnar utbildning, gemensamma tillställningar och arbetshandledning för nätverket för tidigt ingripande samt utbildning för LPA-ombudsmännen i åtgärder för tidigt ingripande.

Dessutom ska en gemensam webbplats snabbt byggas upp för dem som behöver hjälp, intressentgrupper och andra aktörer på området för att säkerställa att hjälp kan fås och som stöd för att nätverka.

LPA kommer så snabbt som möjligt att informera mer ingående om de praktiska anvisningarna för att få hjälp och om stödåtgärderna.

Ytterligare information ger LPA, verkställande direktör Päivi Huotari, tfn 050 500 4514, och enhetschef Päivi Wallin, tfn 040 740 4728.