Konkreta åtgärder på grund av lantbrukets trångmål: Dröjsmålsräntan på LPA-premierna sjunker tillfälligt

LPA:s styrelse har beslutat att tillfälligt sänka dröjsmålsräntan på försäkringspremierna till LPA. Bestämmelsen om dröjsmålsränta ger denna möjlighet, vilket även har bekräftats av social- och hälsovårdsministeriet. Från kundernas synpunkt är det viktigt att deras arbetsinkomst som försäkringen och förmånerna baseras på inte ska behöva sänkas på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Från LPA:s synpunkt strävar man med ändringen efter att bevara premieinkomstbasen.

– Sänkningen av dröjsmålsräntan på försäkringspremierna till LPA är en konkret åtgärd som vidtas på kort sikt för att underlätta det ekonomiska trångmålet i lantbruket, konstaterar verkställande direktör Päivi Huotari vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Dröjsmålsräntan sänks tillfälligt
Dröjsmålsräntan sänks tillfälligt till 4 procent under tiden 1.6.2016–30.6.2017. Den sänkta dröjsmålsräntan tillämpas på de försäkringspremier som nu är obetalda och på dem som förfaller till betalning senare. Den tillfälliga sänkningen av dröjsmålsräntan på försäkringspremier gäller inte bara lantbruksföretagare utan också andra försäkrade i LPA. Från ingången av juli 2017 återgår dröjsmålsräntan till den vid tidpunkten gällande dröjsmålsränta som anges i 4 a § i räntelagen. Den nämnda räntan är för närvarande 8,5 procent.

Betalningsanstånd för försäkringspremier
Man måste alltid komma överens särskilt med LPA:s premiefaktureringsenhet om uppskov med betalningen av försäkringspremier och om premiebetalningar som försenas. Vid behov kan LPA för närvarande bevilja en betalningstid på upp till 24 månader för försäkringspremier. Man kan komma överens om betalningsanstånd per telefon.

Ytterligare information ger Jarmo Koski vid premiefaktureringsenheten på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 029 435 2296.