Förverkligande av målen för pensionsreformen kräver satsningar på arbetshälsa

En central förutsättning för verksamheten på ett jordbruk är att lantbruksföretagaren mår bra och orkar i det krävande och ansvarsfulla jordbruksarbetet. Bakom ett välmående och produktivt lantbruksföretag finns en företagare som mår bra och är arbetsförmögen. – De längre yrkesbanor som är ett mål för arbetspensionsreformen kräver satsningar på att stöda företagarnas välbefinnande i arbetet, framhävde Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari på LPA:s delegationsmöte i Esbo den 10 december.

– För att hålla sig  frisk och orka arbeta till pensionsåldern behöver en lantbruksföretagare åtgärder som stöder arbetsförmågan. En fungerande avbytarservice är en konkret metod genom vilken LPA kan stöda lantbruksföretagarna att orka arbeta, säger Huotari. – Det är också viktigt att målmedvetet utveckla avbytarservicen för att motsvara dagens behov, fortsätter Huotari.

De nya riktlinjerna för statsstöd till jordbruk gäller också avbytarverksamheten. Riktlinjerna innehåller strikta begränsningar men tillåter även nationella avvikelser av grundad anledning. Man måste kunna göra även EU uppmärksamt på att systemet med avbytarservice starkt hänger samman med den sociala tryggheten i Finland och att avbytarservicen är viktig som stöd för lantbruksföretagarna att orka arbeta, konstaterade Huotari.

LPA berömdes för sin sakkunskap
Social- och hälsovårdsminister Laura Räty konstaterade i sitt anförande till delegationen att mycket för närvarande sker på det lagstiftningsfält som LPA verkställer. Lagstiftningen om lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och yrkessjukdomar håller på att revideras tillsammans med olycksfallsförsäkringssystemet för arbetstagare. Pensionsreformen kommer också att inverka stort på LPA:s verksamhet när det blir dags att genomföra reformen.

– LPA känner sin kundkrets bra och förstår dess vardag och behov. Därför är även den sakkunniginsats som LPA bidrar med i lagberedningsprocessen synnerligen värdefull, berömde minister Räty.