Förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater

Från och med juni i år kan en stipendiat på vissa villkor avbryta sin stipendiebaserade pensionsförsäkring på grund av ett annat förvärvsarbete under en pågående stipendieperiod. Ett villkor för att kunna avbryta försäkringen är att stipendiegivaren godkänt avbrottet i stipendiatarbetet.

De nya bestämmelserna möjliggör också att en stipendiat som har en gällande försäkring och beviljas ett nytt stipendium för så kort tid eller till ett så lågt belopp att det inte i sig uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring, under vissa förutsättningar kan förena det nya stipendiet med den gällande försäkringen om de hänför sig till samma stipendiatarbete. För närvarande tjänar man inte in pensionsskydd för sådana små stipendier.

Syftet med se nya bestämmelserna är att göra stipendiaternas inkomstrelaterade sociala trygghet mer täckande.

Lagen träder i kraft den 1 juni 2015.

Mer information i social- och hälsovårdsministeriets meddelande