Det blir inte nedskärningar i avbytarservicen vid årsskiftet

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras inte under innevarande valperiod. De sparåtgärder som redan genomförts för effektivering av verksamheten är tillräckliga så att inga nya sparåtgärder krävs i början av 2015.

– Avbytarservicen är av synnerligen stor betydelse som stöd för lantbruksföretagarna att orka arbeta. Det är en god sak att denna för företagarna så viktiga serviceform inte nu blir föremål för ytterligare inbesparingar, konstaterar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

En arbetsgrupp som leds av social- och hälsovårdsministeriet ska fortsätta att revidera systemet med avbytarservice under 2015. Arbetsgruppen har till uppgift att uppdatera avbytarsystemet så att det motsvarar behoven i dagens lantbruk. I sitt arbete ska arbetsgruppen beakta de EU-riktlinjer för statsstöd till jordbruk som trädde i kraft i början av juli. Ministeriet kommer att diskutera med kommissionen om hur man ska framskrida i detta avseende.

Det finns cirka 21 000 semesterberättigade husdjursföretagare i Finland. Dessutom anlitar drygt 8 500 personer vikariehjälp bland annat på grund av olycksfall eller sjukdom och under familjeledigheter.

Ytterligare information:
Verkställande direktör Päivi Huotari, tfn 050 500 4514, paivi.huotari(at)mela.fi
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 22.10.2014