Den nya lagen om avträdelsestöd träder i kraft 1.1.2015

Systemet med avträdelsestöd fortsätter i ytterligare fyra år fram till utgången av 2018. Lagen träder i kraft 1.1.2015.

Kraven på gårdens livsduglighet
Även i fortsättningen är ett villkor för beviljande av avträdelsestöd att de inkomster som förvärvaren får av gårdsbruksenheten kan uppskattas till minst 15 000 euro per år under de fem första åren efter generationsväxlingen. I den nya lagen om avträdelsestöd krävs det dessutom att av dessa 15 000 euro ska minst 12 000 euro komma från jordbruket. Inkomster av skogsbruk och kompletterande verksamhet kan beaktas för totalt 3 000 euro.

Åldersgränserna oförändrade åren 2015 och 2016
Enligt den nya lagen förblir åldersgränserna oförändrade under de två första åren. Avträdelsestöd kan fås vid 59 år om generationsväxlingen sker till en nära släkting och vid 60 år om överlåtelsen sker till en utomstående. Vid överlåtelse av renar är åldersgränsen 56 år.

Åldersgränsen vid generationsväxlingar mellan nära släktingar och vid överlåtelse av renar stiger med ett år från ingången av 2017.

Det är möjligt att lämna in ansökan om avträdelsestöd tidigast två år innan man når den egentliga avträdelseåldern. Den yngre av makar och en yngre syskondelägare i en sammanslutning kan beviljas så kallat vilande avträdelsestöd fem år före den egentliga åldersgränsen. I vartdera fallet börjar betalningen av avträdelsestöd först när personen når den avträdelseålder som gäller för det egna avträdelsesättet.

Mer information ger LPA, växel 029 435 11.