Avträdelsestödet fortsätter sannolikt till år 2018

Avträdelsestödet tryggar försörjningen för en lantbruksföretagare före pensionsåldern då en generationsväxling genomförs på gården. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i avträdelsestödet. Sannolikt kommer systemet att ändras på följande sätt.

Det nuvarande systemet med avträdelsestöd gäller till slutet av 2014. Enligt propositionen ska systemet fortsätta med små ändringar till slutet av 2018. Lagen ska träda i kraft vid ingången av 2015. I huvuddrag blir villkoren för att få avträdelsestöd oförändrade. Även i fortsättningen måste man alltid ansöka om avträdelsestöd på förhand innan överlåtelsen görs.

De viktigaste ändringarna gäller bedömningen av lönsamheten och åldersgränserna
Vid bedömningen av gårdens livskraft och lönsamhet ska i fortsättningen bara inkomsterna av jordbruk beaktas och inte längre inkomsterna av skogsbruk eller kompletterande verksamhet. Det årliga inkomstkravet under en granskningsperiod på fem år är 15 000 euro. Denna ändring ska träda i kraft vid ingången av 2015.

Vid generationsväxlingar som genomförs på gårdar mellan nära släktingar ska åldersgränsen för avträdaren stiga från 59 till 60 år vid ingången av 2017. Inom renskötseln ska åldersgränsen stiga från 56 till 57 år vid samma tidpunkt.

Hur stödet kan sökas och vad som bör beaktas
Avträdelsestöd ska även i fortsättningen kunna sökas två år före den egentliga åldersgränsen. År 2018 kan till exempel en 58-åring ansöka om avträdelsestöd fastän utbetalningen börjar först när personen fyllt 60 år.

De ansökningar som kommit in under 2014 behandlas på LPA enligt de gamla grunderna. De förhandsbeslut som getts under den gamla lagens giltighetstid ges på gamla villkor.

Den tidpunkt då ansökan lämnats in avgör enligt vilken laggrund stödet bestäms. För att försäkra sig om en snabb behandling lönar det sig att lämna in ansökan genast när man beslutat att ansöka om avträdelsestöd.

Det är också värt att lägga märke till att bedömningen av gårdens livskraft ändras så att i fortsättningen beaktas bara inkomsterna av jordbruk. Enligt den gamla lagen medräknas även inkomsterna av skogsbruk och kompletterande verksamhet.

LPA kommer att informera on hur ärendet fortskrider.

År 2014 betalades avträdelsestöd till cirka 4 600 personer.

Ytterligare information: LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11