Avbytarservice i 40 år

Avbytarverksamheten hjälper husdjursföretagare att må bra i arbetet

Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare trädde i kraft för 40 år sedan. De som bedrev husdjursskötsel hade då möjlighet att ta ut sex dagar semester. Servicen har utvecklats under årens lopp. I dag är en förutsättning för ett fungerande avbytarsystem att lagstiftningen beaktar de faktiska behoven och de föränderliga förhållandena i lantbruket.

För närvarande har LFÖPL-försäkrade husdjursföretagare rätt till 26 avgiftsfria semesterdagar. Dessutom hjälper avbytarsystemet jordbrukare också vid olycksfall och sjukdomar om företagaren inte kan sköta arbetena på gården. I så fall finns det möjlighet till avgiftsbelagd vikariehjälp, som även växtodlare och deltidsföretagare kan få.

Ansökan om avbytartjänster lämnas till den lokala enheten
Social- och hälsovårdsministeriet svarar för ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarverksamheten. På riksnivå har LPA ansvar för verkställigheten. LPA svarar tillsammans med kommunernas lokala enheter för ordnandet av avbytarservicen. I hela landet finns det 45 lokala enheter där lantbruksföretagarna kan ansöka om avbytarservice. Drygt 4 000 personer arbetar stadigvarande som lantbruksavbytare.

Årligen används cirka 200 miljoner euro till att producera avbytarservice.

Avbytarservicen är en stöttepelare för välbefinnandet
Vid sidan av ett täckande försäkringsskydd är en fungerande avbytarservice LPA:s metod för att värna om kundernas välbefinnande. Det allmänna samhälleliga målet att öka antalet år i arbetslivet kräver satsningar på att folk ska orka arbeta.

Avbytarverksamheten bör förverkligas så att den smidigt svarar mot kundernas föränderliga behov och förhållanden. Det har blivit aktuellt att utveckla lagstiftningen om avbytarservice särskilt på grund av de stora förändringar som skett i husdjursskötseln. I framtiden bör lagen beakta de allt större enheterna, ökningen av gårdar i bolagsform och de allt mångsidigare binäringarna. En arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt för utvecklande av avbytarservicen utreder som bäst behoven av att utveckla systemet och dess kostnadsutveckling. Arbetsgruppen kommer att lägga fram sina första förslag före utgången av maj.

 – När avbytarservicen utvecklas bör man betona principen om social rättvisa vad gäller möjligheterna att orka arbeta särskilt i fråga om unga familjer och arbete som är av bindande natur. Detta löfte finns också inskrivet i regeringsprogrammet. Semester och möjlighet till vikariehjälp behövs nu och i framtiden som stöd för företagarna att orka arbeta, säger LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Service även för renskötare och pälsdjursuppfödare
Pälsdjursuppfödare har möjlighet till avgiftsfri semester och avgiftsbelagd extraledighet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer varje år hur mycket avbytartjänster varje pälsdjursuppfödare kan få under året. År 2014 kan en pälsdjursuppfödare ta ut 18 dagar semester och ansöka om 120 timmar avgiftsbelagd extraledighet.

Renskötare kan för sin del få ersättning då de skaffat sig en vikarie vid sjukdomar och olycksfall.

Ytterligare information
Verkställande direktör Päivi Huotari
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
tfn 050 500 4514