Arbetshälsotjänsterna för lantbrukare utvecklas utifrån kundernas behov

Under det nya år som inletts strävar man efter att förbättra LPA-tryggheten. Avbytarservicen och företagshälsovården har en nyckelposition för att lantbruksföretagarna ska må bra och orka arbeta.

– Innehållet i arbetshälsotjänsterna bör utvecklas målmedvetet för att motsvara dagens krav. Kärnfrågan är att utgå från kundernas behov, säger verkställande direktör Päivi Huotari från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Mest konkret främjas jordbrukarnas arbetshälsa genom avbytarsystemet som ger husdjursföretagare möjlighet till 26 semesterdagar. En förutsättning för en fungerande avbytarservice är att lagstiftningen motsvarar de faktiska behoven i lantbruket och beaktar förändrade förhållanden. Samtidigt bör verkställandet effektiveras och utvecklas. För att denna ekvation ska gå ihop behövs nytt slags tänkande.

– I egenskap av avbytarverksamhetens administratör kan LPA påverka innehållet i det framtida avbytarsystemet, säger Päivi Huotari.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare behöver också förnyas. En arbetsgrupp som hade tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet för att kartlägga lantbruksföretagarnas arbetshälsa föreslår att LPA och Arbetshälsoinstitutet tillsammans ska svara för utvecklande och styrning av företagshälsovården.

– LPA är berett att ta en större roll än tidigare på det sätt som föreslagits. Ett nära samarbete mellan företagshälsovården och LPA som känner till lantbruksföretagarnas arbetsförhållanden förbättrar möjligheterna att i tid hjälpa lantbruksföretagare vid problem med arbetarskydd och med att orka samt i situationer som kräver rehabilitering, poängterar Päivi Huotari. Vi förväntar oss snabba framsteg i frågan.

Noggrannhet krävs på grund av ändringarna i avträdelsestödet och vid bolagisering
Avträdelsestödet tryggar lantbruksföretagarens försörjning vid en generationsväxling. Avträdelsesystemet är livsviktigt med tanke på den inhemska livsmedelsproduktionen eftersom det möjliggör att den som övertar jordbruket inleder företagsverksamheten i rätt ålder.

– Villkoren för avträdelsestöd har stramats åt under de senaste åren. Till följd av den senaste lagändringen fick LPA ta emot ett betydande antal ansökningar i slutet av 2013. Trots ruschen lovar vi att få ut besluten i tid också till dem som har tänkt genomföra generationsväxlingen i vår och göra stödansökan i förvärvarens namn, säger Päivi Huotari.

För närvarande gäller det att vara noggrann om man överväger avträdelsestöd. Lagen är i kraft bara till utgången av 2014 och det klarnar först längre fram i år hur lagen eventuellt fortsätter och med vilket innehåll.

Frågan om företagets bolagsform fordrar också noggrannhet av lantbruksföretagarna. Om man planerar en bolagisering är det viktigt att på förhand ta reda på vad LPA-tryggheten täcker innan man fattar de slutgiltiga besluten. LPA-ombudsmännen kan ge sakkunnig information. De kan kontaktas inte bara i försäkringsfrågor utan också i arbetshälsofrågor.

LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari talade på Må bra-dagen för lantbruksföretagare i Huittinen den 3 februari 2014.

YTTERLIGARE INFORMATION
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)
Verkställande direktör Päivi Huotari, tfn 050 500 4514, paivi.huotari(at)mela.fi