Ändringarna i avträdelsestödet 2013 och 2014 godkända

Riksdagen har (5.12.2012) godkänt de ändringar som i början av 2013 och 2014 träder i kraft i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, den så kallade lagen om avträdelsestöd. På grund av lagändringarna bör man nu vara extra noggrann vid generationsväxlingar.

Lagen om avträdelsestöd gäller till utgången av 2014. Det är inte säkert om systemet med avträdelsestöd fortsätter år 2015.

Överlåtelser som tillskottsmark upphör
Den första ändringen sker redan 1.1.2013. Efter årsskiftet kan en jordbrukare inte längre beviljas avträdelsestöd genom att sälja åkrarna. Detta avträdelsesätt är möjligt bara om ansökan har kommit in till LPA, en LPA-ombudsman eller kommunens lantbruksmyndighet senast 31.12.2012.

Åldersgränsen för avträdaren är 56 år då åkrarna överlåts som tillskottsmark till en nära släkting och 60 år då de överlåts till en utomstående. Eftersom man kan ansöka om avträdelsestöd redan ett år innan det egentliga ålderskravet uppfylls, kan ansökan om avträdelsestöd i år göras av dem som fyllt 55 eller 59 år beroende på om förvärvaren är en nära släkting eller inte.

Även efter 1.1.2013 är en avträdelse genom överlåtelse som tillskottsmark dock möjlig om köparen är en nära släkting som redan har börjat driva gårdsbruk på en tidigare förvärvad gård och som i det skedet har beviljats startbidrag för unga jordbrukare.

Den som köper åkrarna som tillskottsmark ska vara en under 50-årig jordbrukare i grannskapet och ha en obligatorisk LFÖPL-försäkring i kraft.

Åldersgränsen stiger år 2014
Vid en generationsväxling är det år 2013 fortfarande möjligt att få avträdelsestöd vid 56 års ålder om förvärvaren är en nära släkting. Om gården överlåts till en utomstående jordbrukare måste avträdaren ha fyllt 60 år. Den som söker avträdelsestöd måste alltid vara under 63 år.

I början av 2014 stiger den nedre åldersgränsen för avträdaren till 59 år då gården överlåts till en nära släkting. Höjningen av åldersgränsen gäller de ansökningar om avträdelsestöd som lämnas in år 2014. Åldersgränsen för överlåtelse till utomstående ändras inte.

Från ingången av 2013 kan avträdelsestöd sökas redan två år innan det egentliga åldersvillkoret uppfylls. År 2013 kan alltså de som är födda 1959 eller tidigare ansöka om avträdelsestöd. Avträdelsestödet börjar betalas när det slutliga gårdsköpet är gjort och åldersvillkoret uppfylls.

Enligt en skyddsbestämmelse i lagen kan de som år 2013 uppnått den ålder som berättigar till avträdelsestöd ansöka om avträdelsestöd ännu år 2014 och genomföra en generationsväxling enligt de nuvarande åldersvillkoren. I praktiken betyder det att avträdare som är födda år 1957 eller tidigare kan få avträdelsestöd vid 56 års ålder.

Kravet på livskraft skärps i början av 2013
En gård som överlåts genom generationsväxling ska vara ekonomiskt livskraftig. Kravet på företagarinkomsten av den gård som bildas för förvärvaren stiger i början av 2013 till 15 000 euro om året och de lägsta sammanlagda avskrivningarna till 5 000 euro om året under de fem följande åren efter avträdelsen. Kravet på företagarinkomsten måste uppfyllas av varje förvärvare eller av de makar tillsammans som är förvärvare.

Fastän kravet på livskraft skärps lönar det sig att minnas att då företagarinkomsten räknas ut för avträdelsestöd beaktas inte bara inkomsterna av jordbruk utan också inkomsterna av skogsbruk och av kompletterande verksamhet som bedrivs på eller utifrån gården. Om gården inte uppfyller kravet på livskraft vid avträdelsetidpunkten, har förvärvaren tre år på sig efter överlåtelsen att utveckla gården så att kravet uppfylls.

De villkor som ställs på förvärvaren ändras inte i övrigt. Förvärvaren ska vara under 40 år vid avträdelsetidpunkten och ha yrkesutbildning i naturbruk på minst andra stadiet eller annan motsvarande utbildning som är lämplig för produktionsinriktningen. Har förvärvaren inte vid avträdelsetidpunkten den utbildning som fordras kan han eller hon skaffa den inom två år från avträdelsen. Förvärvaren förbinder sig också att odla gården och bo där så länge som avträdelsestöd betalas till avträdarna, dock alltid minst fem år.

Ansökan alltid på förhand
Ansökan om avträdelsestöd måste alltid göras på förhand utifrån ett utkast till överlåtelsehandling. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) meddelar ett förhandsbeslut som är i kraft 12 månader. Den slutliga avträdelsen måste genomföras inom den tiden, dock senast 31.12.2014. Betalningen av avträdelsestödet börjar tidigast när avträdaren har nått den nedre åldersgränsen för avträdelsestöd.

Mer information om avträdelsestöd:
Pensionsförsäkring > Avträdelsestöd
LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11