Ändringar som årsskiftet medfört i pensionsskyddet

Förtida ålderspension slopad
Möjligheten till förtida ålderspension slopades vid ingången av 2013. Ändringen gäller personer som är födda år 1952 eller senare. De som är födda tidigare än detta kan ta ut förtida ålderspension när de fyllt 62 år.

Högre åldersgräns för deltidspension
Den nedre åldersgränsen för deltidspension har höjts till 61 år för personer som är födda år 1954 eller senare.

Deltidspensionärer kan gå i ålderspension vid 63-68 års ålder. Ålderspensionen består då av pension som tillvuxit före deltidspensionen och av pension som tillvuxit av deltidsarbetet under tiden med deltidspension. De som är födda före 1953 tjänar också in pension för skillnaden mellan lönen för deltidsarbetet och lönen för heltidsarbetet. De som är födda år 1953 eller senare tjänar däremot inte in pension för skillnaden mellan lönerna.

Höjning av arbetspensionerna med knappt tre procent
Arbetspensionerna och övriga förmåner som är bundna till arbetspensionsindex höjdes med 2,82 procent vid ingången av 2013.

Lönerna och arbetsinkomsterna under tiden i arbetslivet justeras med en lönekoefficient. År 2013 är lönekoefficienten 1,327 och det innebär en höjning på 2,78 procent från året innan. Lönekoefficienten räknas så att förändringen i lönerna väger 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent.

Försäkringspremierna år 2013
Grundprocenten enligt lagen om pension för lantbruksföretagare är i år 22,50 procent för personer under 53 år och 23,85 procent för personer som fyllt 53 år. Samma procenttal gäller också arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för företagare. De som fyllt 53 år har en större pensionstillväxt och betalar därför litet högre försäkringspremier. Lantbruksföretagarnas och stipendiaternas försäkringspremie har stigit med cirka en procentenhet.

Livslängdskoefficienten minskar nya ålderspensioner med två procent
Livslängdskoefficienten för 2013 påverkar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas personer födda 1951 och som börjar år 2013 eller senare. På grund av koefficienten minskar pensionen med cirka två procent. Man kan undvika livslängdskoefficientens inverkan genom att arbeta lite längre.