Aktuellt för dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd

Systemet med avträdelsestöd fortsätter i fyra år till. Samtidigt har riksdagen godkänt en tilläggstid på två månader för genomförande av avträdelsen för dem som har ansökt om avträdelsestöd senast 31.12.2014.

Lagändringen har redan godkänts av riksdagen men ännu inte stadfästs. Lagen träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom en förordning som ännu inte har utfärdats.

Tilläggstid på två månader
Enligt den nu gällande lagen ska överlåtelsehandlingen undertecknas och besittningsrätten överföras senast den sista dag lagen är i kraft, det vill säga 31.12.2014. Enligt en ny bestämmelse i lagändringen kan genomförandet av överlåtelsen skjutas upp med två månader högst till 28.2.2015.

Den nya bestämmelsen gäller dem som har fått ett förhandsbeslut under 2014 och ännu inte har genomfört den slutliga överlåtelsen. Övergångstiden gäller för både jordbruk och renhushållning.

Tilläggstiden kan också vara kortare
Den tilläggstid som följer av den nya bestämmelsen är två månader för de flesta avträdare. Tilläggstiden för genomförande av överlåtelsen kan dock vara kortare än två månader i följande fall:

- Förhandsbeslutet har getts i januari eller februari 2014. Giltighetstiden på ett år går då enligt huvudregeln ut före 28.2.2015.
– Avträdaren fyller 63 år eller förvärvaren 40 år före 28.2.2015. Avträdelsestöd kan inte beviljas om de nämnda åldersgränserna har nåtts vid avträdelsetidpunkten.

LPA informerar om saken
Nu i dagarna kommer LPA att skicka ett personligt brev till alla dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd och som berörs av lagändringen.

LPA kommer att informera här på webbplatsen när lagen har stadfästs och förordningen om dess ikraftträdande har utfärdats.