Riskienhallinta

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen on maatilan johtamista. Maatilan riskit voidaan jakaa maatilaan ulkopuolelta kohdistuviin sekä maatilayrityksen sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin.

Viljelijä on maatilan tärkein voimavara. Siksi henkilöriskeihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Henkilöriskien hallinta sisältää varautumisen tapaturmaan tai sairastumiseen. Kiire ja taloudelliset riskit voivat kasvattaa henkisen kuormituksen kohtuuttoman suureksi. Erityisesti kotieläintiloilla pitäisi olla varahenkilöjärjestely äkillisiä poikkeustilanteita varten.

Työympäristön ja työolojen riskienarvioinnilla tarkoitetaan

  • työn vaarojen ja haittojen eli vaaratekijöiden tunnistamista
  • vaaratekijöiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä
  • riskien merkittävyyden arviointia
  • toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi siedettävälle tasolle.

Riskienarvioinnin tavoite on löytää tehokkaita toimia työn turvallisuuden parantamiseksi ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Samalla voi säästää kustannuksissa.

Vaaratekijät ja riskit
Vaaratekijöillä tarkoitetaan työssä esiintyviä asioita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle.

Riski on vaaran tai haitan aiheuttama haitallinen tapahtuma.

Esimerkkejä vaaratekijöistä: melu, liukas lattia, jatkuva kiire
Esimerkkejä riskeistä: kuulovaurio, tapaturma, työuupumus, lihasvamma

Riskienhallintavälineet löytyvät maatilan riskikartasta. Se rakentuu neljästä tarkistuslistasta ja analysointilomakkeesta. Eri tiloilla riskit ovat erilaisia. Keskity oman tilan kannalta merkityksellisiin riskeihin, jotka

  1. kohdistuvat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin
  2. vaikuttavat työympäristöön
  3. kohdistuvat toiminnan jatkuvuuteen ja kannattavuuteen.
Päivitetty 14.06.2017