Organisaatio

Melan hallintoelinten kokoonpanosta ja tehtävistä on säädetty maatalousyrittäjän eläkelaissa (MYEL) sekä asetuksessa, joka sisältää Melan ohjesäännön.

Valtuuskunta
Melan ylintä päätösvaltaa käyttää 15-jäseninen valtuuskunta, jonka asettaa Eläketurvakeskus. Valtuuskunnan puheenjohtaja on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n nimeämä ja varapuheenjohtaja Eläketurvakeskuksen nimeämä. Valtuuskunnan jäsenistä kymmenen on Melan vakuutettujen taloudellisia etuja valvovien edustavimpien järjestöjen edustajia. Lisäksi valtuuskunnassa on jäsen maa- ja metsätalousministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä.

Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta kullakin valtuuskunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla tulee olla hyvä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus.

Valtuuskunnan tehtävänä on muun muassa:

  • päättää Melan toiminnan yleisistä suuntaviivoista
  • valvoa hallituksen toimintaa
  • valita muut kuin ministeriöitä edustavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet
  • valita tilintarkastaja
  • käsitellä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä päättää tähän liittyvistä mahdollisista toimenpiteistä.

Hallitus
Melan hallitus on 9-jäseninen. Eläketurvakeskuksen hallitus valitsee Melan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista puheenjohtaja edustaa MTK:a ja varapuheenjohtaja Eläketurvakeskusta. Melan valtuuskunta valitsee hallitukseen neljä Melan vakuutettujen taloudellisia etuja valvovien edustavimpien järjestöjen edustajaa. Lisäksi hallituksessa on jäsen maa- ja metsätalousministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä.

Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla tulee olla hyvä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. Lisäksi hallituksessa on oltava hyvä eläkelaitoksen toiminnan tuntemus ja sijoitustoiminnan asiantuntemus.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

  • huolehtia Melan hallinnosta, toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallintajärjestelmästä
  • päättää Mela-turvaa koskevien asioiden ratkaisemisesta (hallitus delegoinut työ- ja käsittelyjärjestyksellä)
  • antaa lausuntoja ja kehittää tehtäviinsä kuuluvia asioita
  • nimittää ja erottaa Melan toimitusjohtaja ja muut johtajat
  • hyväksyä Melan sijoitussuunnitelma

Mela palvelee asiakkaita
Melan toimitalossa Espoon Tapiolassa työskentelee 160 toimihenkilöä. Asiamiesverkostoon kuuluu 40 asiamiestä ympäri Suomen. Laitosta johtaa toimitusjohtaja Päivi Huotari.

Omistajaohjauksen periaatteet

Kansainväliset yhteydet

European Network of Agricultural Social Protection Systems (ENASP)

The International Social Security Association (ISSA)
International Section of the ISSA on Prevention in Agriculture

 

Päivitetty 13.06.2019