Tietosuojaseloste ja rekisteriselosteet

Tietosuojaseloste ja rekisteriselosteet
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)

Postiosoite
PL 16
02101 ESPOO

Käyntiosoite
Revontulenpuisto 2 C
02100 ESPOO

Puhelin 029 435 11
Faksi 029 435 2426
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mela.fi

2. Yhteyshenkilö
Arja Raatikainen

Postiosoite
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Arja Raatikainen
PL 16
02101 ESPOO

Puhelin 029 435 2321

Maatalousyrittäjien eläkelaitos käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja ja huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietolain ja Melan toiminnassa noudatettavien säännösten ja määräysten mukaisesti.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen asiakkaan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Henkilötietojen käsittely voi perustua asiakkaan suostumukseen, laista johtuviin tehtäviin tai asiakkaan Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle antamaan toimeksiantoon.

Rekisterin asiakkaiden tietoja käytetään asiakkaan vakuutus- ja etuusasioiden valmistelussa, ratkaisussa ja etuuksien maksamisessa sekä asiakaspalvelussa.

4. Rekisterien tietosisältö
Melan tehtäviensä hoitamista varten keräämistä henkilötiedoista muodostuu henkilötietolain (523/1999) mukaisia henkilörekistereitä.

Henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on tehty rekisteriselosteet, joissa on kuvattu:
- rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
- henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
- kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä
- mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
- siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
- kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteriselosteet on nähtävissä Melan toimipisteessä, yhteystiedot kohta 1.

5. Säännön mukaiset tietolähteet
Melan asiakkaiden tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai hänen val-tuuttamiltaan tahoilta sekä julkisten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä. Näitä viranomaisia ovat mm. Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, työeläkelaitokset, vakuutuslaitokset, Verohallitus, työpaikkakassat, sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä työvoimaviranomaiset.

6. Tietojen säännön mukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja Melan ulkopuolelle vain asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta tai oikeudesta saada tietoja on erikseen säädetty laissa esim. viranomaisille, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, työeläkelaitokset, vakuutuslaitokset, Verohallitus, työpaikkakassat, sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä työvoimaviranomaiset.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteriselosteessa on mainittu, mikäli Melan antaa tietoliikenneyhteyksien kautta tai erillisellä medialla henkilötietoja käsiteltäväksi testauksessa ja tuotannon virhetilanteiden selvittämisessä EU:n ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Rekisterin tietoja käyttävät vain näitä tietoja työtehtävissään tarvitsevat käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

A. Manuaalinen aineisto:
Säilytetään kulunvalvonnan avulla suojatuissa lukituissa tiloissa, käsittelyohjeet

B. Atk:lle tallennetut tiedostot:
kulunvalvonta, käyttöoikeudet, yksilöllinen käyttäjätunnus ja salasana, käsittelyohjeet, säännönmukainen valvonta

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa hänestä Melan rekistereihin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, yhteystiedot kohta 2.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, yhteystiedot kohta 2.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Mela ei luovuta rekisteröidyn tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Päivitetty 22.09.2016