Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta, joka on vakuutuslaitoksista riippumaton muutoksenhakuelin.

Osoita valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta lähetä se Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen (Mela). Mela voi oikaista päätöksen, jos esittämäsi vaatimukset perusteluineen ovat hyväksyttävissä.

Melan postiosoite
PL 16
02101 Espoo

Melan käyntiosoite
Revontulenpuisto 2
Espoo

Puh. 029 435 11
Faksi 029 435 2426

Sähköpostiosoite
Voit halutessasi lähettää valituksesi sähköpostiosoitteeseen muutoksenhaku@mela.fi, joka on suojaamaton sähköpostiyhteys. Luottamuksellisia henkilötietoja sisältävän valituksen lähettäminen edellä mainittua osoitetta käyttäen tapahtuu omalla vastuullasi tietoturvariskin vuoksi. Melan nettisivuilta voit lähettää valituksen liitteineen suojattua sähköpostipalvelua käyttäen. Valitse listalta vastaanottajaksi Muutoksenhaku.

Valituskirjelmä
Valitus on tehtävä aina kirjallisesti. Ilmoita valituskirjelmässä, millä tavalla ja millä perusteilla vaadit päätöstä muutettavaksi. Liitä mukaan mahdolliset uudet selvitykset, joihin vetoat. Liitä kirjelmään myös valituksenalainen päätös tai sen jäljennös taikka ilmoita päätöksen antopäivä. Valituskirjelmässä tulee myös mainita nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero.

Sinun tai muun valituksen laatijan on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos et itse allekirjoita sitä, on mukaan liitettävä antamasi valtakirja. Jos valituskirjelmän on puolestasi laatinut joku muu, on laatijan nimen lisäksi ilmoitettava myös hänen ammattinsa ja osoitteensa.

Muutoksenhakuaika
Valituskirjelmän on oltava Melassa aukioloajan puitteissa viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun sait päätöksestä tiedon. Melan aukioloaika päättyy kello 16.00, uudenvuodenaattona ja kiirastorstaina kello 13.00. Sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta ilmene.

Voit toimittaa valituskirjelmän Melaan henkilökohtaisesti, lähettämällä sen omalla vastuullasi postitse tai sähköisesti. Lähetys on oltava perillä ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.

Muutoksenhakuasian käsittely
Jos Mela oikaisee muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen vaatimuksesi mukaisesti, Mela antaa sinulle uuden päätöksen. Tällöin muutoksenhaku raukeaa eikä sitä toimiteta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Jos Mela ei oikaise päätöstä, muutoksenhaku toimitetaan 30 päivän kuluessa muutoksenhakuajan päättymisestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. Tästä ilmoitetaan sinulle kirjeitse.

Jos Mela hankkii muutoksenhaun johdosta lisäselvityksiä, mutta ei oikaise päätöstä, valitus toimitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle viimeistään 60 päivän kuluessa muutoksenhakuajan päättymisestä. Lisäselvityksen hankkimisesta ilmoitetaan erikseen kirjeitse.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Muutoksenhakuaika vastaa edellä kerrottua.

Neuvonta
Mela-asiamies auttaa maksutta valituskirjelmän laatimisessa. Ota häneen yhteys hyvissä ajoin, ettei muutoksenhakuaika kulu umpeen.

Saat lisätietoja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja muutoksenhaun käsittelystä lautakunnassa.

Päivitetty 19.01.2016