Korvaukset

MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa työtapaturman tai ammattitaudin hoidosta, lääkkeistä ja hoitomatkoista aiheutuneet kulut. MATAsta korvataan myös fysikaalisen hoidon kustannukset sekä tutkimuskuluja ja ansionmenetystä, kun kyseessä on perusteltu epäily vamman tai sairauden työperäisyydestä.

Ansionmenetyskorvaus
Sairausloman ajalta maksetaan MATA-päivärahaa. Jos työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden, maksetaan tapaturmaeläkettä. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

Haittaraha
Jos vamma heikentää toimintakykyä aiheuttaen pysyvää yleistä haittaa, maksetaan haittarahaa.

Hoitotuki
Siinä tapauksessa, että vakuutettu on korvattavan vamman tai sairauden vuoksi ulkopuolisen hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarpeessa, voidaan maksaa hoitotukea.

Korvauksena myös
Tapaturman tai ammattitaudin johdosta voidaan maksaa myös

  • kohonneita kodinhoidon lisäkustannuksia välttämättömistä ulkopuolisen avun toteuttamista tehtävistä
  • vaatelisää apuvälineen tai proteesin aiheuttamasta pitkäkestoisesta vaatteiden kulumisesta
  • rajoitetusti henkilökohtaisessa käytössä olleen esineen vaurioitumisesta tapaturmavamman syntymisen yhteydessä
  • kuntoutuskorvauksia ammatillisesta kuntoutuksesta, liikkumisen apuvälineistä ja sopeuttamisvalmennuksesta.

Perhe-eläke ja hautausapu
Jos tapaturma tai ammattitauti johtaa kuolemaan, maksetaan leskelle ja lapsille perhe-eläkettä. Hautajaisten järjestäjälle maksetaan hautausapu, joka vuonna 2019 on 4 900 euroa. Myös vainajan kuljetuskustannukset kuolinpaikalta kotipaikalle korvataan.

Kuntoutusraha
Kuntoutusrahaa maksetaan ammatillisen kuntoutuksen ajalta. Korvauksen taso vastaa päivärahan tai tapaturmaeläkkeen tasoa riippuen siitä, mihin ajankohtaan vahinkotapahtuman sattumiseen nähden kuntoutus ajoittuu.

Kun ammatillinen kuntoutus ajoittuu vahinkotapahtumaa seuraavaan ensimmäiseen vuoteen, korvauksen taso vastaa päivärahan tasoa.

Kun ammatillinen kuntoutus ajoittuu yli vuoden päähän vahinkotapahtumasta, korvauksen taso vastaa tapaturmaeläkkeen tasoa.

Päivitetty 27.12.2018