Oikeus eläkkeeseen

Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada maatalousyrittäjä, jonka työkyky ja ansiotaso ovat alentuneet sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan.

Työkyvyttömyyden arviointi
Työkyvyttömyyden määrittelyn pohjana on lääkärintodistus hakijan terveydentilasta. Päätöstä tehtäessä käytetään sekä lääketieteellistä että sosiaalistaloudellista arviointia. Lääketieteellinen arviointi tehdään eläkelaitoksessa vakuutuslääketieteeseen perehtyneen lääkärin toimesta hakemuksen liitteeksi saatujen lääkärinlausuntojen perusteella. Merkitystä on tutkimuksissa todetuilla lääketieteellisillä löydöksillä ja toimintakyvyn kuvauksella.

Sosiaalistaloudelliset seikat mukana arvioinnissa
Sosiaalistaloudellisessa arvioinnissa on merkitystä hakijan jäljellä olevalla työkyvyllä ja mahdollisuudella hankkia ansiotuloja. Lisäksi huomioon otetaan hakijan ikä ja koulutus sekä aiempi työkokemus, asumisolot ja perhesuhteet. Työkyvyttömyyttä arvioidaan sekä maatalousyrittäjätyöhön että muuhun sellaiseen työhön, jonka tekemistä voidaan kohtuudella edellyttää hakijalta.

Maatalousyrittäjän eläkeoikeuden sosiaalistaloudelliseen arviointiin kuuluu myös tilan toiminnan tarkastelu. Tällöin arvioidaan mm. työjärjestelymahdollisuuksia. Myös tilan toiminnan laajuus otetaan huomioon. Jos tilan toiminta jatkuu ennallaan, on kyettävä osoittamaan, kuka tekee tilalla ne työt, joihin eläkkeen hakija ei enää kykene. Usein kuitenkin tilan toimintaa joudutaan supistamaan tai muuttamaan siten, että töistä selviydytään jäljelle jäävällä työvoimalla.

Sosiaalistaloudellisten tekijöiden huomioon ottaminen tuo aina eläkeratkaisuun mukaan myös harkintaa. Sen vuoksi on tärkeää, että eläkehakemuksella annetaan riittävän tarkka selvitys hakijan työstä ja muista olosuhteista.

Lievemmät säännöt yli 60-vuotiaille
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää lievemmin ehdoin 60 vuotta täyttäneille. Päätöstä tehtäessä painotetaan omassa ammatissa jaksamista, pitkää työuraa ja työn aiheuttamaa rasittuneisuutta yhdessä ikääntymiseen liittyvien muiden tekijöiden kanssa.

Jos maatalousyrittäjä on täyttänyt oman ikäluokkansa mukaisen alimman vanhuuseläkeiän, myönnetään hänelle työkyvyttömyyseläkkeen sijasta vanhuuseläke.

Päivitetty 29.01.2018