Päivän pituus ja tehtäväosuus

Maatalouslomittajan työpäivän pituus
Lomituspäivän pituuden määrittämistä varten maatalousyrittäjän on ilmoitettava paikallisyksikölle tilansa kotieläinten määrä ja laatu sekä niiden hoidossa käytettävät työmenetelmät. Ilmoitus tulee tehdä myös tilalla kotieläintalouden työtä tekevistä henkilöistä, myös heistä, joilla ei ole lomaoikeutta. Lisäksi on ilmoitettava, millä tehtäväosuudella kukin tilalla työskentelevä hoitaa tilan päivittäin välttämättömiä kotieläinten hoitotehtäviä. Lomittajan tehtäviin kuuluu ainoastaan lomalla olevan henkilön tehtäväosuus.

Itse järjestetyssä lomituksessa paikallisyksikkö antaa päätöksen vuosilomassa ja sijaisavussa korvattavista tunneista. Kun maatalousyrittäjä järjestää itse lomituksen, hän voi vapaasti sopia lomittajan kanssa, mitä töitä tämän tehtäviin kuuluu ja miten pitkää päivää lomittaja tekee. Kunta maksaa lomituskorvauksen kuitenkin vain niiltä tunneilta, jotka se on laskenut lomittajalta kuluvan päivittäin välttämättömiin kotieläinten hoitotöihin. Lomittajana toimivaa henkilöä tai yritystä ei tarvitse ilmoittaa etukäteen paikallisyksikölle.

Maatalouslomittajan työtehtävät
Maatalouslomittajan työtehtäviin kuuluu kotieläintalouteen kuuluvat välttämättömät päivittäiset työtehtävät. Lomitukseen kuuluvan kotieläintuotannon tulee olla maatalouden tuloverolain piirissä.

Valvontakäynnit ja varallaolo
Paikallisyksikkö voi järjestää valvontakäyntejä tai varallaoloa, jos se on kotieläinten hoidon kannalta välttämätöntä lomituksen aikana. Valvontakäynnistä veloitetaan 34,06 euroa käyntikerralta. Yli tunnin käyntikerralta veloitetaan 34,06 euroa tunnilta. Maksua korotetaan vuosittain palkkakertoimella. Nämä hinnat ovat vuoden 2019 hintoja. Paikallisyksikön järjestämä varallaolo maksaa vuonna 2019 maatalousyrittäjälle 5,16 euroa tunnilta. Maksuja korotetaan vuosittain palkkakertoimella. Sekä valvontakäynneistä että varallaolosta sovitaan paikallisyksikön kanssa etukäteen ennen lomitusta.

Maatalousyrittäjän tehtäväosuus
Vuosilomahakemuksen yhteydessä maatalousyrittäjä ilmoittaa tilan eläinmäärät ja eläinten hoidossa käytettävät työmenetelmät. Annettujen tietojen perusteella lomitustilalle määritetään maatalousyrityksen kokonaistyöaika.

Tilalle laskettu  kokonaistyöaika jaetaan vuosilomaa hakeneiden yrittäjien sekä muiden kotieläintalouden työhön osallistuvien henkilöiden kesken (0-100 %) siinä suhteessa kuin he työhön osallistuvat. Palkattujen työntekijöiden sekä muiden työhön osallistuvien henkilöiden, joilla ei ole oikeutta lomituspalveluihin, työosuus vähennetään pois. Lomitustilanteessa lomittaja tulee tekemään vain kulloinkin lomalla olevan ja lain mukaan lomaan oikeutetun henkilön tehtäväosuuden.

Vuosilomat osittain samanaikaisesti
Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käytettäessä tilan kaikkien yrittäjien on pidettävä vuosilomastaan 20 päivää samanaikaisesti, jos kotieläinten määrä on 20 yksikköä tai sen alle. Eläinmäärästä riippumatta myös tilalla, jolla yrittäjien yhteenlaskettu lomituspäivän pituus on 9 tuntia tai vähemmän, lomat on pidettävä samanaikaisesti.

 

Päivitetty 27.12.2018