Ennen lomitusta

Ennen lomituspäivää
Lomitus saadaan sujumaan hyvin, kun kaikki lomituksen osapuolet lomitushallinto, maatalousyrittäjä ja lomittaja tekevät yhteistyötä. Lomituspalvelut yritetään järjestää mahdollisimman hyvin yrittäjien toiveiden mukaan. Paikallisyksikön järjestämissä lomituksissa maatalouslomittaja on aina lomitustoimen työnjohdon alainen ja häntä koskevat sen määräykset työajasta, työsuojelusta ja työehtosopimuksesta.

Maatalousyrittäjä voi itse toimillaan vaikuttaa lomituksen onnistumiseen. Siksi on etukäteen hyvä varautua erilaisiin tilanteisiin, jotka voivat tulla esille lomituksen aikana.

Lomittajan opastaminen
Lomittaja opastetaan työhönsä ja hänelle annetaan sekä kirjalliset että suulliset ohjeet eläinten käsittelystä ennen lomituksen alkamista. Yrittäjän tulee huolehtia, että työolosuhteet ja koneet täyttävät työturvallisuusvaatimukset. Lomittaja tulee opastaa koneiden, laitteiden ja vaarallisten aineiden käyttöön. Yrittäjän tulee hankkia lomituksen ajaksi riittävästi kulutustarvikkeita sekä ilmoittaa lomittajalle, mistä hänet tavoittaa loman aikana. Näin toimien lomittajalla on turvallista työskennellä, ja hänellä on riittävät tiedot suorittaa lomitustyöt menestyksekkäästi.

Opastukseen käytettävä aika on sovittava etukäteen paikallisyksikön kanssa, mikäli lomittaja on tilalla ensimmäistä kertaa tai tilalle on hankittu uusia laitteita, jotka vaikuttavat työmenetelmiin sillä tavoin, että lomittaja tarvitsee perusteellisempaa ja pidempiaikaisempaa opastusta. Lomittajan opastus on lomittajalle työaikaa, mutta se ei kuluta lomalla olevan yrittäjän vuosilomaa. Opastamisen tarpeen harkitsee etukäteen paikallisyksikön lomahallinto. Tällöin opastamiseen varataan riittävästi aikaa esim. lomitusta edeltävänä päivänä. Kahden tai useamman lomaan oikeutetun yrittäjän tilalla opastamisen katsotaan pääasiassa kuuluvan työssä olevan yrittäjän tehtäviin.

Laatukäsikirja apuna
Maatalouslomittajan opastamisessa voidaan käyttää apuna tilojen omia laatukäsikirjoja. Mikäli laatukäsikirjaa ei ole käytettävissä, löytyy lomittajan opastamista helpottava lomake Työterveyslaitoksen sivuilta. Lomakkeella on lista mm. tärkeistä puhelinnumeroista ja yleisimmistä ongelmatilanteista, joiden selvittämiseksi on hyvä olla ohjeet.

Paikallisyksikkö vastaa lomittajasta
Paikallisyksikkö huolehtii, että lomittaja saapuu tilalle ajoissa ja että esteen sattuessa lomittajalle on sijainen. Paikallisyksikkö huolehtii, että lomittaja on ammattitaitoinen ja hän tekee työnsä niin, että tilalle ei aiheudu taloudellista vahinkoa. Paikallisyksikön velvollisuutena on tarkistaa tilan työolojen turvallisuus.

Lomittaja tekee työnsä niin huolellisesti, että vältytään tapaturmilta ja työvahingoilta. Lomittajan tulee ilmoittaa paikallisyksikköön ja maatalousyrittäjälle tilalla havaitsemistaan vioista ja puutteista. Hänen tulee ilmoittaa yrittäjälle, jos karjanhoidossa on ilmennyt jotain erityistä lomituksen aikana.

Palaute
Lomitustyössä sattuneista kiitoksen aiheista tai väärinymmärryksistä on hyvä antaa palautetta lomittajalle suoraan. Näin lomittajalle annetaan mahdollisuus korjata mahdolliset virheensä tai muuttaa työtapaansa jo lomituksen kuluessa. Palautetta voi antaa myös suullisesti tai kirjallisesti paikallisyksikköön.

Jos lomitustyössä sattuu henkilö- tai esinevahinko, voi korvausvastuuseen joutua lomittajan työnantajan ohella myös lomittaja tai maatalousyrittäjä sen mukaan, kenen katsotaan laiminlyöneen velvollisuutensa. Maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta voi hakea korvausta paikallisyksiköstä.

Päivitetty 03.08.2018