Miten toimin

Vuosiloman hakeminen
Vuosiloman ajankohta
Vuosilomien siirtäminen seuraavalle vuodelle
Vuosilomaan sisältyvät pyhäpäivät
Sijaisavun hakeminen
Sijaisapuhakemuksen liitteet
Muutoksenhaku


Lomituspalveluja haetaan tilan sijaintikunnan lomituspalveluja hoitavasta paikallisyksiköstä. Paikallisyksiköiden yhteystiedot löydät omasta kunnastasi tai Yhteystiedot-sivulta. Voit myös asioida Lomitusnetissä.

Vuosiloman hakeminen
Vuosilomaa ja oikeutta maksulliseen lomitukseen haetaan kirjallisesti paikallisyksikön määräämän hakuajan kuluessa. Vuosilomaoikeutta on haettava riippumatta siitä, kuuluuko yrittäjä paikallisyksikön järjestämän lomituksen piiriin vai järjestääkö hän lomituksensa itse. Vuosiloman edellytysten on oltava voimassa myös loma-ajankohtana. Hakemus tehdään paikallisyksikön lähettämällä hakemuslomakkeella tai verkossa osoitteessa www.lomitus.fi.

Vuosiloman ajankohta
Vuosilomahakemuksessa voidaan ilmoittaa aiotut loma-ajankohdat. Mitä aikaisemmin ja tarkemmin loma-ajankohdat on ilmoitettu, sitä suuremmat mahdollisuudet maatalousyrittäjällä on saada lomansa haluttuun aikaan. Itse järjestetyn lomituksen piiriin kuuluva yrittäjä voi päättää vapaasti omasta loma-ajankohdastaan. Korvauksen maksaminen edellyttää, että maatalousyrittäjä toimittaa paikallisyksikölle lomituspalveluyrittäjän vahvistaman selvityksen lomituksen toteutumisesta.

Vuosilomien siirtäminen seuraavalle vuodelle kunnan lomituksessa
Vuosilomat on pidettävä saman kalenterivuoden aikana. Hyväksyttävästä syystä loma tai osa siitä voidaan kuitenkin siirtää seuraavalle vuodelle. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi yrittäjän sairastumista hänelle varattuna loma-aikana. Siirtäminen voi tulla myös kyseeseen, jos maatalouslomittaja sairastuu ja paikallisyksikkö ei pysty järjestämään uutta lomittajaa ja loma jäisi sen vuoksi pitämättä. Myös koko vuoden jatkuva äitiys- ja vanhempainloma voi olla syy siirtää loma seuraavalle vuodelle.

Maatalousyrittäjä menettää sen osan lomasta, jonka hän jättää hakematta ja jonka ajalle paikallisyksikkö ei näin ollen ole tiennyt varata lomittajaa. Jos yrittäjä ei ole sopinut loman siirtämisestä jo lomavuoden aikana, hän menettää lomansa. Siirretyt lomat on pidettävä seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, muutoin yrittäjä menettää ne. Loman voi menettää myös, jos yrittäjä kieltäytyy ottamasta vastaan tarjottua lomittajaa ilman pätevää syytä.

Vuosilomaan sisältyvät pyhäpäivät kunnan lomituksessa
Jos maatalousyrittäjä käyttää paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja, hänen vuosilomaansa saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita tai vastaavaa juhlapäivää.

Sijaisavun hakeminen
Sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Päätös sijaisavusta annetaan myös aina kirjallisesti. Jos sijaisavun tarve tiedetään etukäteen (kuntoutus, leikkaus, äitiysloma ym.) tulee sijaisapua hakea niin pian kuin mahdollista, jotta paikallisyksikölle jää riittävästi aikaa järjestää sijaisapulomittaja.

Siltä varalta, että sijaisapua tarvitseva maatalousyrittäjä on itse estynyt tekemään kirjallista sijaisapuhakemusta, on hyvä tehdä valtakirja, jolla maatalousyrittäjä valtuuttaa jonkun toisen henkilön tekemään hakemuksen puolestaan.

Myös itse järjestetyn lomituksen piirin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta etukäteen ennen lomitustöiden aloittamista. Korvauksen maksaminen edellyttää, että maatalousyrittäjä toimittaa paikallisyksikölle lomituspalveluyrittäjän allekirjoittaman selvityksen lomituksen toteutumisesta.

Sijaisapuhakemuksen liitteet
Sijaisavun hakemista varten edellytetään eri sijaisapuperusteiden kohdalla Kelan antamia päätöksiä tai muita todistuksia. Mikäli asiakas ei pysty toimittamaan sijaisapuhakemuksen yhteydessä vaadittavia liitteitä, on sijaisapua mahdollista myöntää ehdollisesti. Mikäli vireillä olevaa etuutta ei myönnetä tai liitteet jäävät toimittamatta paikallisyksikköön ja näin ollen sijaisavun myöntämisperusteet eivät täyty, peritään lomituksesta 34,06 euroa tunnilta vuonna 2019. Maksua korotetaan vuosittain palkkakertoimella.

Äkillisen sairastumisen vuoksi sijaisapua voi saada 7 päivää kalenterivuodessa ilman lääkärintodistusta. Lääkärissä on kuitenkin hyvä käydä, myös siksi, että Mela-sairauspäivärahaa maksetaan jo viidenneltä sairauspäivältä ja päivärahan perusteella myönnetty sijaisapu ei kuluta 20 päivän kalenterivuosikohtaista sijaisapuoikeutta. Myös päivärahaa kannattaa hakea aina, kun sitä voi saada. Jos maatalousyrittäjälle myönnetään päivärahaa sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyytensä vuoksi, hän voi saada sijaisapua koko päiväraha-ajaksi. Myös myönnetyn päivärahan omavastuuaika katsotaan päivärahan perusteella myönnetyksi. Päivärahapäätöksen voi toimittaa paikallisyksikköön sijaisavun jälkeenkin. Jos sijaisapua on kalenterivuoden aikana järjestetty yli 20 päivää, etkä toimita paikallisyksikköön päätöstä päivärahan myöntämisestä, paikallisyksikkö laskuttaa 20 päivää ylittävältä osalta 34,06 euroa tunnilta vuonna 2019.

Muutoksenhaku
Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus hakea Melalta oikaisua paikallisyksikön hänelle antamiin päätöksiin. Tällaisia päätöksiä ovat vuosiloma- ja sijaisapupäätökset, itse järjestetyn lomituksen korvauspäätös sekä päätös perusteettomasti annetun lomituksen korvaamisesta. Paikallisyksikkö liittää muutoksenhakuohjeen tekemiinsä päätöksiin.

Jos maatalousyrittäjä on tyytymätön päätökseen, hän voi vaatia Melalta siihen oikaisua. Yrittäjän on toimitettava oikaisuvaatimus Melaan 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä. Yrittäjän katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viimeistään seitsemäntenä päivänä sen postittamisesta. Melan päätöksestä yrittäjä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen. Yrittäjän on toimitettava valitus hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon Melan päätöksestä. Yrittäjän katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viimeistään seitsemäntenä päivänä sen postittamisesta Melasta.

 

Sivun alkuun

Päivitetty 27.12.2018