Sijaisapu

Sijaisapua voidaan myöntää silloin, kun maatalousyrittäjä on estynyt hoitamaan päivittäin välttämättömiä kotieläinten hoitotöitään väliaikaisesti. Sijaisapua voi saada päätoimisen lisäksi myös sivutoiminen maatalousyrittäjä. Sijaisavusta peritään maksu.

Sijaisavun edellytyksenä sijaisapuperuste
Sijaisapua myönnetään erillisten sijaisapuperusteiden mukaan, jotka on lueteltu lomituspalvelulaissa. Sijaisapua käytetään eniten sairauden tai tapaturman aiheuttamaan työkyvyttömyyteen ja perhevapaisiin.

Sijaisavun edellytyksenä merkittävä työpanos ja sijaisavun tarve
Sijaisavun edellytyksenä on, että maatalousyrittäjä on sijaisavun tarpeen alkaessa osallistunut päivittäin välttämättömiin kotieläinten hoitotöihin ja hänen työpanoksensa tilalla on ollut merkittävä. Sijaisavun saaminen edellyttää myös avun tarvetta. Se tarkoittaa, että töitä ei pystytä järjestämään yrityksen sisäisin järjestelyin. Mikäli MYEL-vakuutettu perheen jäsen osallistuu tilan työhön työosuudella, hänet katsotaan tilan työvoimaan. Tilan ulkopuolinen ansiotyö ei estä sijaisavun saamista, jos yrittäjän tehtäväosuus tilan päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä on merkittävä eikä työtehtäviä voida siirtää myöhemmin tehtäväksi.

Sijaisavun syyn on oltava tilapäinen
Sijaisavun syyn on aina oltava tilapäinen. Sijaisapua ei voida myöntää ellei maatalousyrittäjä todennäköisesti pysty enää sairausloman tai kuntoutuksen jälkeen maatalousyrittäjän työhönsä. Oikeus sijaisapuun päättyy vanhuuseläkkeeseen. Oikeus sijaisapuun päättyy myös, kun yrittäjälle myönnetään täysi työkyvyttömyyseläke toistaiseksi, vähintään 60 %:n työkyvyn alenemaan perustuva pysyvä tapaturmaeläke tai vastaava korvaus liikennevakuutuksesta.

Sijaisapua tuotannon järjestelyjä varten
Sijaisapua on mahdollista saada yritystoiminnan jatkamisen tai siitä luomisen vaatimia järjestelyjä varten silloin kun maatalousyrittäjä on saanut sijaisapua työkyvyttömyyden vuoksi ja hänelle on myönnetty vanhuuseläke tai työkyvyttömyyseläke tai kun sijaisavun tarve johtuu sijaisapuun oikeutetun yrittäjän kuolemasta. Sijaisapua saa enintään 60 päivää seuraavan puolen vuoden aikana siitä, kun eläkepäätös on annettu tai kun maatalousyrittäjä on kuollut. Tuotannon järjestelyjä varten voi saada sijaisapua myös silloin, kun Mela antaa lausunnon, että maatalousyrittäjä ei tule palaamaan entisiin töihinsä.

Päivitetty 29.12.2016