Eläkkeet ja lomitus

Eläkkeet vaikuttavat maatalouslomituspalvelujen saamiseen. Maatalouslomituspalvelut on pääsääntöisesti tarkoitettu aktiiviyrittäjien työssä jaksamisen tukemiseen. Siksi työkyvyn heiketessä pysyvästi tai pysyvälle eläkkeelle jäädessä oikeus lomituspalveluiden käyttöön lakkaa.

Vanhuuseläke
Vanhuuseläkeläiset jäävät lomituspalvelujen ulkopuolelle. Maatalousyrittäjä voi itse etukäteen suunnitella vanhuuseläkkeelle jäämisensä ajankohdan. Tämän vuoksi vuosilomaoikeus päättyy eläkkeelle jäämiseen. Vanhuuseläkeläinen voi vakuuttaa itsensä vapaaehtoisella MYEL-vakuutuksella. Lomituspalveluiden käyttö edellyttää kuitenkin pakollista vakuuttamista. Mikäli työkyvyttömyyteen on myönnetty sijaisapua ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä, on sijaisapua mahdollista saada yritystoiminnan järjestelyjä varten enintään 60 pv eläkkepäätöksen tiedoksisaantia seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Työuraeläke
Oikeus lomituspalveluihin päättyy työuraeläkkeen alkamiseen.

Työkyvyttömyyseläke toistaiseksi
Oikeus lomituspalveluihin päättyy työkyvyttömyyseläkkeen tiedoksisaantiin. Tiedoksisaantipäiväksi katsotaan päätöksen postituspäivä lisättynä seitsemällä päivällä. Tämän jälkeen ei voi enää pitää vuosilomaa. Mikäli työkyvyttömyyseläkepäätöstä on edeltänyt sijaisapu työkyvyttömyyteen, päättyy sijaisapu työkyvyttömyyseläkepäätöksen tiedoksisaantiin.

Maatalousyrittäjä voi hakea eläkepäätöksestä tiedon saatuaan sijaisapua tuotannon järjestelyjä varten. Mikäli työkyvyttömyyteen on myönnetty sijaisapua ennen eläkkeelle jäämistä, on sijaisapua mahdollista saada yritystoiminnan järjestelyjä varten enintään 60 pv eläkepäätöksen tiedoksisaantia seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Osa-työkyvyttömyyseläke toistaiseksi
Oikeus lomituspalveluihin muuttuu osa-työkyvyttömyyseläkkeelle jäädessä. Lomituspalveluihin voi edelleen olla oikeus, jos lakisääteinen MYEL-vakuutus on voimassa eläkkeen rinnalla. Maatalousyrittäjän tehtäväosuutta pienennetään vastaamaan jäljelle jäänyttä työkykyä. Oikeus sijaisapuun sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta päättyy eläkepäätöksen tiedoksisaantiin.

Maatalousyrittäjä voi hakea eläkepäätöksestä tiedon saatuaan sijaisapua tuotannon järjestelyjä varten. Mikäli työkyvyttömyyteen on myönnetty sijaisapua ennen eläkkeelle jäämistä, on sijaisapua mahdollista saada yritystoiminnan järjestelyjä varten enintään 60 pv eläkepäätöksen tiedoksisaantia seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki
Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisella kuntoutustuella oleva maatalousyrittäjä ei voi käyttää vuosilomaa. Maatalousyrittäjälle voidaan myöntää sijaisapua määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen eli kuntoutustuen ajaksi mikäli eläkepäätöksen yhteydessä annettava lomituslausunto puoltaa maatalousyrittäjätyöhön paluuta kuntoutustuen jälkeen. Mikäli lomituslausunto on kielteinen, ei sijaisapua kuntoutustuen ajalle voida myöntää. Tässäkin tilanteessa sijaisapua voidaan myöntää selvitykseen perustuen tuotannonjärjestelyjen vaatimaksi ajaksi. Sijaisapua voidaan myöntää tässä tapauksessa kuitenkin enintään 60 päivää seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Kuntoutustuen perusteella voi sijaisapua saada enintään 3 vuoden aikana eläketapahtumapäivästä laskettuna. Sijaisapua voi kuntoutustuen vuoksi saada vain, jos edellisestä kuntoutustuen vuoksi saadusta sijaisavusta on kulunut vähintään kaksi vuotta.

Luopumistuki
Oikeus lomituspalveluihin lakkaa luopumistuen alkaessa. Mikäli uinuvalla luopumistuella oleva henkilö vakuuttaa itsensä pakollisella perheenjäsenen MYEL-vakuutuksella vuoden 1.1. päivästä lähtien tai hänen vakuutuksensa jatkuu katkotta, hänellä voi olla oikeus lomituspalveluihin. Jatkajalla voi olla mahdollisuus käyttää luopujan käyttämättä jäävät vuosilomapäivät, mikäli hän täyttää muut vuosiloman saamisen edellytykset.

 

Päivitetty 20.01.2017