Lomituspalvelut

Lomituspalvelujen piiriin kuuluvat sellaiset maatalousyrittäjät ja heidän perheenjäsenensä, joilla on maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukainen pakollinen vakuutus taikka vakuutushakemus vireillä Melassa. Lomituspalveluja voi saada vain maatalouden tuloverolain piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamista varten. Maatalousyrittäjän tulee osallistua itse säännöllisesti omalla tehtäväosuudellaan välttämättömiin päivittäisiin kotieläinten hoitotöihin, jotta hän voi saada lomituspalveluja. Kuntoutustuella olevalla saattaa olla oikeus sijaisapuun.

Kotieläintalouden harjoittaja
Lomituspalveluja voivat käyttää kotieläimiä pitävät maatalousyrittäjät, joilla on kotieläimiä vähintään kuusi kotieläinyksikköä. Työstä irrottautuminen on kotieläintaloutta harjoittaville vaikeampaa kuin muille maatalousyrittäjille, koska kotieläimet vaativat päivittäistä hoitoa ja ruokintaa. Työsidonnaisuuden helpottamiseksi maatalousyrittäjä voi saada vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomitusapua. Vuosiloman saamiseksi tulee olla päätoiminen maatalousyrittäjä.

Kasvinviljelijä
Pelkkää kasvinviljelyä harjoittavalla maatalousyrittäjällä ei ole enää vuoden 2016 alusta lähtien ollut oikeutta lomituspalveluihin. Sijaisapuoikeus ilman vuosilomaoikeutta voi olla joissakin tilanteissa niillä maatalousyrittäjillä, jotka harjoittavat kotieläintuotantoa sivutoimisesti.

Lomituspalvelujen ulkopuolelle jäävät
Vuosiloma- ja sijaisapuoikeus eivät koske kalastajia eikä poronhoitajia, eikä myöskään vapaaehtoisesti vakuutettuja. Täyttä työkyvyttömyyseläkettä, vanhuuseläkettä, työuraeläkettä, vähintään 60 %:n työkyvyn aleneman perusteella myönnettyä pysyvää tapaturmaeläkettä tai vastaavaa liikennevakuutuslain mukaista korvausta saavat eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja lomituspalveluihin. Myöskään luopumistuella oleva ei voi saada lomituspalveluja. Jos luopumistuen maksu ei ole vielä alkanut ja luopujalle on vahvistettu pakollinen MYEL-vakuutus perheenjäsenenä, hänellä kuitenkin voi olla oikeus lomituspalveluihin.

Päivitetty 04.05.2017