Vaikeuksissa oleva yritys

Komission asetuksessa 702/2014 on todettu, että lomitusjärjestelmien ulkopuolelle on jätettävä tuki komission asetuksen 1 luvun 2 artiklan 14 kohdassa määritellyllä tavalla vaikeuksissa oleville yrityksille.

Määritelmän täyttävänä yrityksenä voidaan pitää yritystä, joka täyttää konkurssin, yrityssaneerauksen tai yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytykset. Pelkkä maksujen oleminen ulosotossa ei yksistään ole vaikeuksissa olevan yrityksen tunnusmerkki.

Esimerkiksi osakeyhtiö, joka on ollut olemassa vähintään kolme vuotta ja  joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi, on  tässä tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys. Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja toiminimi täyttävät vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän, jos yritys on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi.

Maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksessa ”vaikeuksissa olevalla yrityksellä” tarkoitetaan yritystä, jonka tapauksessa vähintään yksi seuraavista olosuhteista on olemassa:

a) on kyse yhtiöstä (käytännössä osakeyhtiö), jonka osakkaiden vastuu on rajattu (ja joka ei ole alle kolme vuotta olemassa ollut pk-yritys) ja joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Näin on silloin, kun kertyneiden tappioiden vähentäminen rahastoista (ja kaikista muista yhtiön omiin varoihin tavallisesti luettavista eristä) johtaa negatiiviseen tulokseen, joka on suurempi kuin puolet merkitystä osakepääomasta. Tässä säännöksessä ”yhtiöllä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu”, tarkoitetaan erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU (24) liitteessä I mainittuja yritysmuotoja ja ”osakepääoma” sisältää tarvittaessa emissiovoitot;

  • Tämä kohta koskee käytännössä osakeyhtiöitä, jotka ovat olleet olemassa vähintään kolme vuotta ja ovat menettäneet yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi.

b) on kyse on yhtiöstä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu (käytännössä avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja toiminimi) (ja joka ei ole alle kolme vuotta olemassa ollut pk-yritys) ja joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Tässä säännöksessä ”yhtiöllä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu”, tarkoitetaan erityisesti direktiivin 2013/34/EU liitteessä II mainittuja yritysmuotoja;

  • Tämä kohta koskee käytännössä avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä ja toiminimeä, joka on ollut olemassa vähintään kolme vuotta ja joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi.
  • Tätä kohtaa ei sovelleta yksityisiin elinkeinonharjoittajiin ja maatalousyhtymiin. Niihin sovelletaan ainoastaan kohtaa C arvioitaessa vaikeuksissa olevan yrityksen määrittelyä.

c) yritys on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn (konkurssi, yrityssaneeraus, yksityishenkilön velkajärjestely) maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä (konkurssin, yrityssaneerauksen ja yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytykset täyttyvät velkojien pyynnöstä);

  • Koska yrityssaneerausmenettely päättyy Suomessa saneerausohjelman vahvistamiseen, lähtökohtana on, että saneerausohjelmassa oleva yritys ei ole vaikeuksissa oleva yritys, ellei se täytä muita vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän kriteereitä. Vahvistettu saneerausohjelma ei siis estä saamasta lomitusta.
  • Lähtökohtana on, että yksityishenkilön velkajärjestelyssä vahvistettu velallisen maksuohjelma ei siis estä saamasta lomitusta, ellei kohdan d vaikeuksissa olevan yrityksen kriteeri täyty.
  • Kriteerin sanamuodolla ”tai se täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä” tarkoitetaan käytännössä, että yritys voitaisiin asettaa konkurssiin tai aloittaa yrityssaneeraus. Edellä mainituista edellytyksistä säädetään tarkemmin konkurssilain 2 luvussa sekä yrityssaneerauslain 6 §:ssä.
  • Jos kyseessä on yksityinen elinkeinonharjoittaja, maatalousyhtymä tai alle kolme vuotta toiminut pk-yritys, arviointiin sovelletaan ainoastaan tätä kohtaa (c).
  • Yli kolme vuotta toimineisiin pk-yrityksiin sovelletaan kohtia a-d.

d) yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena;

e) on kyse yrityksestä, joka ei ole pk-yritys (lomituspalveluita käyttäviä yksiköitä ei tiettävästi ole), ja kahden viime vuoden ajan:

i) yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja

ii) yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0;

Päivitetty 28.01.2016